คณะกรรมการบริษัท

เจนเนอราลี่ ประเทศไทย

คณะกรรมการบริษัท เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการบริษัท เจนเนอราลี่ ประกันภัย (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)