ข้อมูลสำคัญของบริษัท เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

31 May 2020 00:00

รายงานและงบการเงิน ประจำปีบัญชี 2562

12 Dec 2019 00:00

แบบแสดงรายการเปิดเผยข้อมูล แก้ไขเพิ่มเติมข้อ 2.4 คณะกรรมการชุดย่อย

29 Nov 2019 00:00

แบบการเปิดเผยข้อมูลฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน ไตรมาส 3/2562

29 Nov 2019 00:00

งบการเงิน ไตรมาส 3/2562

15 Oct 2019 00:00

แบบรายการเปิดเผยข้อมูล แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 2.3 กรรมการเข้าใหม่ และแต่งตั้งประธานกรรมการ

24 Sep 2019 00:00

กรอบการกำกับดูแลกิจการที่ดี

30 Aug 2019 00:00

งบการเงิน ไตรมาส 2/2562

30 Aug 2019 00:00

แบบการเปิดเผยข้อมูลฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน ไตรมาส 2/2562

30 Jul 2019 00:00

การเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญของบริษัท

31 May 2019 00:00

แบบเปิดเผยข้อมูลสำคัญและผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2561 และอัพเดทข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 31 พ.ค. 2562

29 May 2019 00:00

แบบการเปิดเผยข้อมูลฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน ไตรมาส 1/2562

29 May 2019 00:00

งบการเงิน ไตรมาส 1/2562