ข้อมูลสำคัญของบริษัท เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

15 Jan 2021 10:00

Life Insurance Annual Disclosure 2020

15 Jan 2021 10:00

แบบการเปิดเผยข้อมูลฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน ประจำปี 2563

4 Jan 2021 10:00

รายงานและงบการเงิน ประจำปีบัญชี 2563

4 Jan 2021 10:00

Report and Financial Statements YE 2020

7 Nov 2020 00:00

แบบการเปิดเผยข้อมูลฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน ไตรมาส 3/2563

1 Nov 2020 00:00

รายงานและงบการเงิน ประจำไตรมาส 3 ปี 2563

19 Aug 2020 00:00

แบบการเปิดเผยข้อมูลฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน ไตรมาส 2/2563

1 Aug 2020 00:00

รายงานและงบการเงิน ประจำไตรมาส 2 ปี 2563

1 Jul 2020 00:00

แบบแสดงรายการเปิดเผยข้อมูล แก้ไขเพิ่มเติมข้อ 2.3 โครงสร้างการจัดการของบริษัท

1 Jun 2020 00:00

แบบรายการเปิดเผยข้อมูล (แนบท้ายคำสั่งนายทะเบียนที่ 47-2561) ประจำปี 2562

31 May 2020 00:00

แบบการเปิดเผยข้อมูลฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน ไตรมาส 1/2563

31 May 2020 00:00

งบการเงิน ไตรมาส 1/2563

1 Apr 2020 00:00

กรอบการกำกับดูแลกิจการที่ดี

3 Jan 2020 00:00

แบบแสดงรายการเปิดเผยข้อมูล แก้ไขเพิ่มเติมข้อ 2.3.1 ผู้บริหารของบริษัท