เบี้ยประกันภัยกับการใช้สิทธิลดหย่อนภาษี

เบี้ยประกันชีวิต
1) ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ เบี้ยประกันชีวิตตามสัญญาหลักสามารถนำมาใช้สิทธิลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้ตามจำนวนที่จ่ายจริง แต่สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี เงื่อนไขเป็นไปตามตามประกาศอธิบดี กรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 172)
2) ประกันชีวิตแบบบำนาญ นำมาใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้ในอัตราร้อยละ 15 ของเงินได้พึงประเมินซึ่งต้องเสียภาษีในแต่ละปี แต่สูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท เงื่อนไขเป็นไปตามตามประกาศอธิบดี กรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 194)
ทั้งนี้ กรณีซื้อประกันชีวิตทั่วไปและประกันชีวิตแบบบำนาญทั้ง 2 ประเภทรวมกัน สามารถใช้สิทธิได้ตามจำนวนที่จ่ายจริง แต่สูงสุดไม่เกิน 300,000 บาท ตามเงื่อนไขที่กรมสรรพากรกำหนด

เบี้ยประกันสุขภาพ
1) ประกันสุขภาพตนเอง เบี้ยประกันสุขภาพนำมาใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้ตามจำนวนที่จ่ายจริง แต่สูงสุดไม่เกิน 25,000 บาท และเมื่อรวมกับการหักลดหย่อนค่าเบี้ยประกันชีวิตทั่วไปแล้ว ต้องไม่เกิน 100,000 บาท ตามเงื่อนไขที่กรมสรรพากรกำหนด เงื่อนไขเป็นไปตามตามประกาศอธิบดี กรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 315) และกฎกระทรวง ฉบับที่ 365 (พ.ศ. 2563) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร
2) ประกันสุขภาพบิดา-มารดาของตน หรือบิดา-มารดาของคู่สมรส นำมาใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้ตามที่จ่ายจริง แต่สูงสุดไม่เกิน 15,000 บาท ตามเงื่อนไขที่กรมสรรพากรกำหนด เงื่อนไขเป็นไปตามตามประกาศอธิบดี กรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 162)