สัมภาษณ์ Philippe Donnet – Group CEO, Generali โครงการ Be Bold For Inclusion ความแตกต่างหลากหลายและการอยู่ร่วมกันอย่างเท่าเทียม

ความแตกต่างหลากหลายและการอยู่ร่วมกันอย่างเท่าเทียมมีควา […]

อ่านเพิ่มเติม