Fast Track Friendship with Generali 365 สิทธิพิเศษที่ใครก็ใช้ได้

บริการ eRegistration Service จากแอพ Generali 365 ที่จะช่วยให้การสมัครสมาชิกเป็นเรื่องง่ายๆ

หมายเหตุ: การจัดส่ง Username&Password ระบบจะทำการประมวลผลและจะส่ง SMS โดยจะส่งไปตามเบอร์ที่ท่านได้ลงทะเบียนสมัครสมาชิกเข้ามา


10,000 คะแนนแรกเข้า สามารถนำไปแลกรับสิทธิพิเศษ ฟรี! มากมาย อาทิเช่น

 • ใช้ 500 คะแนน รับส่วนลด 30 บาท สำหรับซื้อไอศครีมทุกรสชาติที่ Yogurtland
 • หรือใช้ 6,000 คะแนน รับฟรี ลาวาบันไส้ใดก็ได้ 1 ลูกที่ Phoenix Lava
 • หรือใช้ 7,000 คะแนน รับฟรี โดนัท 1 ชิ้น มูลค่า 19 บ. ที่ Mister Donut
 • หรือใช้ 8,000 คะแนน รับฟรี Specialty Pretzel 1 ชิ้น มูลค่า 35 บ. จาก Auntie Anne’s
 • หรือใช้ 9,000 คะแนน รับส่วนลด 50 บาท ใช้ได้ทุกเมนูเครื่องดื่มที่ Kamu
 • หรือใช้ 10,000 คะแนน ซื้อตั๋วหนังราคาพิเศษ 80 บ. ที่เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์

  และอื่นๆ อีกมากมาย ฯลฯ

 

เงื่อนไขการลงทะเบียนและร่วมกิจกรรม

 • กรุณากรอกชื่อและนามสกุลจริงของท่านผ่านทางแบบฟอร์มของ Facebook เพื่อรับสิทธิประโยชน์สูงสุด
 • กรุณกรอกเบอร์มือถือ 10 หลักที่ไม่เคยมีการลงทะเบียนใน Generali 365 มาก่อน สำหรับการลงทะเบียนสมาชิกใหม่
 • กรุณากรอกอีเมลที่ไม่เคยมีการลงทะเบียนใน Generali 365 มาก่อน สำหรับการลงทะเบียนสมาชิกใหม่รางวัล
 • ระยะเวลาการลงทะเบียน ตั้งแต่วันที่ 8-31 มีนาคม 2561
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงวิธีการเข้าร่วมสนุก และของรางวัลตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
 • การเปิดเผยข้อมูลและข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้าพเจ้า:
  • ข้าพจ้าตกลงให้บริษัทสามารถทำการบันทึกข้อมูล บทสนทนาระหว่างบริษัทกับข้าพเจ้า ไม่ว่าจะดำเนินการบันทึกในรูปแบบใดก็ตาม ตามที่บริษัทได้ดำเนินการไว้ให้ โดยสามารถจัดเก็บ และ/หรือบันทึก ประมวลผลข้อมูลเกี่ยวกับข้าพเจ้า รายการการดำเนินการใดๆของข้าพเจ้าที่ขอรับบริการบริษัท เพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์ และ/หรือปรับปรุงการให้บริการของบริษัทตามที่เห็นสมควร
  • ข้าพเจ้าตกลงและยินยอมให้บริษัทมีสิทธิจัดเก็บ โอน ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลใดๆ ของตนที่มีอยู่กับบริษัทหรือบริษัทในเครือของบริษัท รวมถึงบริษัท เจนเนอราลี่ ประกันภัย (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) และ/หรือบริษัท เจนเนอราลี่ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)  หรือบริษัทที่ถือหุ้นในบริษัท(ไม่ว่าโดยตรงหรือผ่านบุคคลที่สาม) หรือบริษัทที่เกี่ยวข้องใดๆ(หมายถึงบริษัทใดๆ เกี่ยวข้องกับบริษัท ไม่ว่าโดยตรงหรือบุคคลที่สาม (รวมเรียกว่า “กลุ่มบริษัท”) ที่บริษัทได้รับมาจากการใช้บริการนี้ หรือสัญญาและข้อตกลงอื่นๆ ที่ข้าพเจ้า/ ทำกับบริษัท โดยบริษัทมีสิทธิเปิดเผยให้แก่บุคคลดังต่อไปนี้( ก) บริษัทแม่หรือบริษัทในกลุ่ม รวมถึงบริษัท เจนเนอราลี่ ประกันภัย (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน และ/หรือบริษัท เจนเนอราลี่ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)   (ข)สำนักงาน/สาขาใดๆ/ส่วนงานต่างๆของบริษัท (ค)คู่ค้าของบริษัท (ง)ผู้รับโอนสิทธิของบริษัท ผู้ที่อาจรับโอนสิทธิของบริษัท ผู้รับโอนหรือร่วมใช้สิทธิหรือรับช่วงสิทธิของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับบริษัท (จ)ตัวแทน ผู้รับจ้าง ผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลที่สาม หรือผู้แทนของสมาชิกกลุ่มบริษัท หรือบริษัทที่เกี่ยวข้องหรือบุคคลใดๆ ที่มีหน้าที่รักษาความลับต่อบริษัท (ฉ)บริษัทจัดอันดับความหน้าเชื่อถือ ตัวแทน/นายหน้าประกันภัย (ช)หน่วยงานหรือส่วนราชการใดที่มีอำนาจหน้าที่ควบคุมหรือกำกับดูแลกิจการของบริษัท ทั้งนี้ รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลตามหมายเรียก หรือกระบวนการของศาลยุติธรรมที่ออกโดยศาล ที่มีเขตอำนาจ หรือเมื่อธนาคารต้องเปิดเผยข้อมูล โดยประการอื่นตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ บริษัทมีสิทธิ์เปิดเผยข้อมูลเครดิตดังกล่าวได้ตามกฎหมายกำหนด หรือเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งศาลหรือหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมาย
  • ข้าพเจ้าตกลงยอมรับด้วยว่า บริษัทและ/หรือสมาชิกในกลุ่มของบริษัทอาจโอน เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวข้างต้นนี้ให้แก่บุคคลตามข้อ (ก)-(ช) และ/หรือบุคคลใดที่ได้รับมอบหมายให้เปิดเผยข้อมูลเช่นว่านั้นไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนเพื่อดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดก็ได้ แม้ว่าบุคคลเช่นว่านั้นจะมีสถานที่ดำเนินธุรกิจอยู่นอกประเทศที่อยู่ของบริษัท
  • ข้าพเจ้าตกลงและยินยอมให้บริษัทสามารถ โอน ใช้ เปิดเผย/แลกเปลี่ยนข้อมูลให้แก่บุคคลตาม (ก)-(ช) และรวมทั้งระหว่างบริษัทในเครือของบริษัทหรือบริษัทที่ถือหุ้นในบริษัท(ไม่ว่าโดยตรงหรือผ่านบุคคลที่สาม) หรือบริษัทที่เกี่ยวข้องใดๆหมายถึงบริษัทใดๆ เกี่ยวข้องกับบริษัท ไม่ว่าโดยตรงหรือบุคคลที่สาม (รวมเรียกว่า “กลุ่มบริษัท”) ได้ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาเกี่ยวกับสัญญาประกันภัยให้กับข้าพเจ้า รวมถึงประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัย หรือการอนุมัติกรมธรรม์ประเภทต่างๆ รวมทั้งเพื่อนำมาวิเคราะห์ พัฒนา ปรับปรุงการให้บริการ ผลิตภัณฑ์ต่างๆของบริษัท หรือเพื่อทำการตรวจสอบรายการธุรกรรมที่อาจเกิดความเสี่ยงทุจริต อันมีวัตถุประสงค์ที่ไม่ขัดตามกฎหมาย
  • ข้าพเจ้ายินยอมและมีความประสงค์ขอรับข่าวสารบริการประเภทต่างๆ ของบริษัท ตัวแทน นายหน้าหรือนิติบุคคลใดๆ เกี่ยวกับการประกันภัยที่ได้จัดส่งหรือติดต่อทางโทรศัพท์และยินยอมให้บุคคลดังกล่าวข้างต้นบันทึกเสียง และให้บริษัทหรือพนักงานหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท รับฟังการสนทนาดังกล่าวได้ ทั้งนี้ เพื่อนำข้อมูลในการรับฟังมาปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการของบริษัทให้ดีขึ้นหรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นตามที่บริษัทเห็นสมควร
  • ข้าพเจ้าตกลงและยินยอมให้บริษัทแจ้งข้อมูลและการเปลี่ยนแปลงใดๆ เกี่ยวกับการให้บริการ การนำเสนอผลิตภัณฑ์ การให้บริการ ข้อมูลเชิงพาณิชย์ รายการส่งเสริมการขายของบริษัท ทางหมายเลขโทรศัพท์ (บ้าน/มือถือที่มีระบบแสดงข้อความเป็นตัวหนังสือ) หรือที่อยู่อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail address) ที่ข้าพเจ้าให้ไว้กับบริษัท หรือที่มีการแจ้งเปลี่ยนแปลงให้บริษัททราบครั้งล่าสุด
  • ข้าพเจ้ายอมรับว่าการแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้างต้น เป็นการแจ้งที่มีผลผูกพันตามกฎหมายทุกประการแม้ว่าจะมีการยกเลิกการใช้บริการหรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทก็ตาม ทั้งนี้การยินยอมจะสิ้นลงต่อเมื่อบริษัทจะได้รับการแจ้งยกเลิกการให้ความยินยอมจากข้าพเจ้าดังกล่าวตามวิธีการที่บริษัทกำหนด