Fast Track Friendship with Generali 365

ลงทะเบียนเป็นสมาชิกใหม่ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 ผ่านทาง Facebook ลุ้นเป็นผู้โชคดีรับของรางวัลจาก Generali365

บริการ eRegistration Service จากแอพ Generali 365 ที่จะช่วยให้การสมัครสมาชิกเป็นเรื่องง่ายๆ

หมายเหตุ: การจัดส่ง Username&Password ระบบจะทำการประมวลผลและจะส่ง SMS โดยจะส่งไปตามเบอร์ที่ท่านได้ลงทะเบียนสมัครสมาชิกเข้ามา


เงื่อนไขการลงทะเบียนและร่วมกิจกรรมประจำเดือนพฤศจิกายน 2561

 • กรุณากรอกชื่อและนามสกุลจริงของท่านผ่านทางแบบฟอร์มของ Facebook เพื่อรับสิทธิประโยชน์สูงสุด
 • กรุณกรอกเบอร์มือถือ 10 หลักที่ไม่เคยมีการลงทะเบียนใน Generali 365 มาก่อน สำหรับการลงทะเบียนสมาชิกใหม่
 • กรุณากรอกอีเมลที่ไม่เคยมีการลงทะเบียนใน Generali 365 มาก่อน สำหรับการลงทะเบียนสมาชิกใหม่
 • รางวัลบัตรกำนัล MK Restaurant มูลค่า 500 บ. จำนวน 10 รางวัล
 • ระยะเวลาการลงทะเบียน ตลอดเดือนพฤศจิกายน 2561
 • ประกาศผลผู้โชคดีวันที่ 6 ธันวาคม 2561
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์มอบรางวัลเฉพาะผู้ที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนดไว้เท่านั้น ทั้งนี้ หากตรวจพบว่ามีการแอบอ้างนำชื่อ-สกุล เบอร์โทรศัพท์และ Email ของผู้อื่นมาใช้ หรือตรวจพบว่ามีการกระทำใดๆ ที่เข้าข่ายทุจริตบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การรับรางวัลและการเป็นสมาชิก Generali 365 โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัลผ่านทาง Generali 365 Facebook Fanpage หลังสิ้นสุดกิจกรรม
 • ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือของรางวัลอย่างอื่นได้
 • ผู้โชคดี 1 ท่านมีสิทธิ์ได้รับรางวัลเพียง 1 รางวัลตลอดระยะเวลาการจัดรายการเท่านั้น
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงวิธีการเข้าร่วมสนุก และของรางวัลตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
 • การเปิดเผยข้อมูลและข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้าพเจ้า:
  • ข้าพจ้าตกลงให้บริษัทสามารถทำการบันทึกข้อมูล บทสนทนาระหว่างบริษัทกับข้าพเจ้า ไม่ว่าจะดำเนินการบันทึกในรูปแบบใดก็ตาม ตามที่บริษัทได้ดำเนินการไว้ให้ โดยสามารถจัดเก็บ และ/หรือบันทึก ประมวลผลข้อมูลเกี่ยวกับข้าพเจ้า รายการการดำเนินการใดๆของข้าพเจ้าที่ขอรับบริการบริษัท เพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์ และ/หรือปรับปรุงการให้บริการของบริษัทตามที่เห็นสมควร
  • ข้าพเจ้าตกลงและยินยอมให้บริษัทมีสิทธิจัดเก็บ โอน ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลใดๆ ของตนที่มีอยู่กับบริษัทหรือบริษัทในเครือของบริษัท รวมถึงบริษัท เจนเนอราลี่ ประกันภัย (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) และ/หรือบริษัท เจนเนอราลี่ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)  หรือบริษัทที่ถือหุ้นในบริษัท(ไม่ว่าโดยตรงหรือผ่านบุคคลที่สาม) หรือบริษัทที่เกี่ยวข้องใดๆ(หมายถึงบริษัทใดๆ เกี่ยวข้องกับบริษัท ไม่ว่าโดยตรงหรือบุคคลที่สาม (รวมเรียกว่า “กลุ่มบริษัท”) ที่บริษัทได้รับมาจากการใช้บริการนี้ หรือสัญญาและข้อตกลงอื่นๆ ที่ข้าพเจ้า/ ทำกับบริษัท โดยบริษัทมีสิทธิเปิดเผยให้แก่บุคคลดังต่อไปนี้( ก) บริษัทแม่หรือบริษัทในกลุ่ม รวมถึงบริษัท เจนเนอราลี่ ประกันภัย (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน และ/หรือบริษัท เจนเนอราลี่ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)   (ข)สำนักงาน/สาขาใดๆ/ส่วนงานต่างๆของบริษัท (ค)คู่ค้าของบริษัท (ง)ผู้รับโอนสิทธิของบริษัท ผู้ที่อาจรับโอนสิทธิของบริษัท ผู้รับโอนหรือร่วมใช้สิทธิหรือรับช่วงสิทธิของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับบริษัท (จ)ตัวแทน ผู้รับจ้าง ผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลที่สาม หรือผู้แทนของสมาชิกกลุ่มบริษัท หรือบริษัทที่เกี่ยวข้องหรือบุคคลใดๆ ที่มีหน้าที่รักษาความลับต่อบริษัท (ฉ)บริษัทจัดอันดับความหน้าเชื่อถือ ตัวแทน/นายหน้าประกันภัย (ช)หน่วยงานหรือส่วนราชการใดที่มีอำนาจหน้าที่ควบคุมหรือกำกับดูแลกิจการของบริษัท ทั้งนี้ รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลตามหมายเรียก หรือกระบวนการของศาลยุติธรรมที่ออกโดยศาล ที่มีเขตอำนาจ หรือเมื่อธนาคารต้องเปิดเผยข้อมูล โดยประการอื่นตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ บริษัทมีสิทธิ์เปิดเผยข้อมูลเครดิตดังกล่าวได้ตามกฎหมายกำหนด หรือเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งศาลหรือหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมาย
  • ข้าพเจ้าตกลงยอมรับด้วยว่า บริษัทและ/หรือสมาชิกในกลุ่มของบริษัทอาจโอน เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวข้างต้นนี้ให้แก่บุคคลตามข้อ (ก)-(ช) และ/หรือบุคคลใดที่ได้รับมอบหมายให้เปิดเผยข้อมูลเช่นว่านั้นไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนเพื่อดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดก็ได้ แม้ว่าบุคคลเช่นว่านั้นจะมีสถานที่ดำเนินธุรกิจอยู่นอกประเทศที่อยู่ของบริษัท
  • ข้าพเจ้าตกลงและยินยอมให้บริษัทสามารถ โอน ใช้ เปิดเผย/แลกเปลี่ยนข้อมูลให้แก่บุคคลตาม (ก)-(ช) และรวมทั้งระหว่างบริษัทในเครือของบริษัทหรือบริษัทที่ถือหุ้นในบริษัท(ไม่ว่าโดยตรงหรือผ่านบุคคลที่สาม) หรือบริษัทที่เกี่ยวข้องใดๆหมายถึงบริษัทใดๆ เกี่ยวข้องกับบริษัท ไม่ว่าโดยตรงหรือบุคคลที่สาม (รวมเรียกว่า “กลุ่มบริษัท”) ได้ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาเกี่ยวกับสัญญาประกันภัยให้กับข้าพเจ้า รวมถึงประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัย หรือการอนุมัติกรมธรรม์ประเภทต่างๆ รวมทั้งเพื่อนำมาวิเคราะห์ พัฒนา ปรับปรุงการให้บริการ ผลิตภัณฑ์ต่างๆของบริษัท หรือเพื่อทำการตรวจสอบรายการธุรกรรมที่อาจเกิดความเสี่ยงทุจริต อันมีวัตถุประสงค์ที่ไม่ขัดตามกฎหมาย
  • ข้าพเจ้ายินยอมและมีความประสงค์ขอรับข่าวสารบริการประเภทต่างๆ ของบริษัท ตัวแทน นายหน้าหรือนิติบุคคลใดๆ เกี่ยวกับการประกันภัยที่ได้จัดส่งหรือติดต่อทางโทรศัพท์และยินยอมให้บุคคลดังกล่าวข้างต้นบันทึกเสียง และให้บริษัทหรือพนักงานหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท รับฟังการสนทนาดังกล่าวได้ ทั้งนี้ เพื่อนำข้อมูลในการรับฟังมาปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการของบริษัทให้ดีขึ้นหรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นตามที่บริษัทเห็นสมควร
  • ข้าพเจ้าตกลงและยินยอมให้บริษัทแจ้งข้อมูลและการเปลี่ยนแปลงใดๆ เกี่ยวกับการให้บริการ การนำเสนอผลิตภัณฑ์ การให้บริการ ข้อมูลเชิงพาณิชย์ รายการส่งเสริมการขายของบริษัท ทางหมายเลขโทรศัพท์ (บ้าน/มือถือที่มีระบบแสดงข้อความเป็นตัวหนังสือ) หรือที่อยู่อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail address) ที่ข้าพเจ้าให้ไว้กับบริษัท หรือที่มีการแจ้งเปลี่ยนแปลงให้บริษัททราบครั้งล่าสุด
  • ข้าพเจ้ายอมรับว่าการแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้างต้น เป็นการแจ้งที่มีผลผูกพันตามกฎหมายทุกประการแม้ว่าจะมีการยกเลิกการใช้บริการหรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทก็ตาม ทั้งนี้การยินยอมจะสิ้นลงต่อเมื่อบริษัทจะได้รับการแจ้งยกเลิกการให้ความยินยอมจากข้าพเจ้าดังกล่าวตามวิธีการที่บริษัทกำหนด
   ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งาน
   เว็บไซต์และแอปพลิเคชั่น Generali 365

   • ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการนี้ มีผลบังคับระหว่าง บริษัท เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) และ บริษัท เจนเนอราลี่ ประกันภัย (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริษัทฯ”) กับผู้ใช้งานซึ่งหมายถึงลูกค้าของบริษัทฯ ที่บริษัทฯ ยินยอมให้ใช้บริการนี้ โดยผู้ใช้บริการตกลงใช้บริการและปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการต่อไปนี้โดยปราศจากข้อยกเว้นใดๆ ทั้งสิ้น
   • การบริการข้อมูลบนแอปพลิเคชั่นนี้ ผู้ใช้งานสามารถค้นหาข้อมูลสิทธิประโยชน์ และบริการต่างๆที่บริษัทฯ จัดให้ โปรดศึกษาข้อตกลงและเงื่อนไขการทำธุรกรรมผ่านโปรแกรมนี้อย่างระมัดระวังเนื่องจากข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ระบุถึงข้อมูลสัญญาเกี่ยวกับสิทธิต่างๆ ของท่าน รวมถึงข้อจำกัดและข้อยกเว้นต่างๆ ซึ่งมีผลใช้บังคับธุรกรรม และกิจกรรมทั้งหมดบนแอปพลิเคชั่น Generali 365 ที่ท่านควรจะรับทราบก่อนที่จะลงทะเบียนเข้าใช้ระบบนี้
   • การที่ท่านสมัครใช้บริการ และ/หรือ ใช้บริการไม่ว่าในลักษณะใดๆ หรือ โดยการเลือก “ตกลง” เพื่อยอมรับตามข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ ถือว่าท่านได้รับทราบและรับรู้เนื้อหาของข้อตกลงและเงื่อนไขนี้โดยครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว รวมถึงกฎระเบียบ นโยบายต่างๆที่ทาง บริษัท เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) และ บริษัท เจนเนอราลี่ ประกันภัย (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) โดยทางบริษัทฯสามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


   การลงทะเบียนและการยกเลิกบัญชีผู้ใช้

   • การลงทะเบียนเป็นผู้ใช้งาน Generali 365 Application จะต้องไม่เป็นบุคคลที่ทางบริษัทฯ เคยห้าม หรือระงับมิให้ใช้งานมาก่อน โดยผู้ใช้งานหนึ่งรายจะสามารถเปิดบัญชีผู้ใช้ได้เพียงหนึ่งบัญชีเท่านั้น หากพบว่ามีการฝ่าฝืน ทางบริษัทฯ อาจยกเลิก หรือปิดบัญชีของผู้ใช้งานได้
   • ผู้ใช้งานจะต้องใช้โปรแกรม หรือกิจกรรมต่างๆ เพื่อประโยชน์ส่วนตัวเท่านั้น และจะต้องไม่ใช้เพื่อประโยชน์ทางธุรกิจไม่ว่าลักษณะใดๆ
   • ในการลงทะเบียนเป็นผู้ใช้งานนั้น ผู้ใช้งาน จะต้องแจ้งชื่อ หรือข้อมูลส่วนตัวอื่นๆ ทั้งนี้ โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อ นโยบายความเป็นส่วนตัว
   • ในขั้นตอนการลงทะเบียน ผู้ใช้งานจะต้องสร้างรหัสผ่าน (password) สำหรับผ่านเข้าใช้บัญชีของผู้ใช้งาน ผู้ใช้งานจะต้องเก็บรักษารหัสผ่านเป็นความลับ และขอให้เปลี่ยนรหัสผ่านดังกล่าวเป็นประจำ หากผู้ใช้งานตกลงว่าบุคคลอื่นที่เข้าใช้โปรแกรม(และ/หรือ ทำธุรกรรม) โดยใช้ชื่อบัญชีและรหัสผ่านที่ผู้ใช้งาน เป็นผู้เปิดเผยให้ทราบถือเป็นตัวแทนของผู้ใช้งาน ผู้ใช้งานจะเป็นผู้รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการไม่รักษารหัสผ่านของผู้ใช้งานเป็นความลับ
   • ผู้ใช้งานจะต้องลงทะเบียนโดยใช้หมายเลขโทรศัพท์มือถือหรืออีเมลส่วนตัวที่ยังใช้งานได้ และผู้ใช้งานยังคงใช้หมายเลขโทรศัพท์อีเมลดังกล่าวอยู่เป็นประจำ เพื่อให้บริษัทฯ สามารถส่งรหัส OTP ยืนยันตัวบุคคลไปยังผู้ใช้งานได้ ในกรณีผู้ใช้ลงทะเบียนโดยใช้หมายเลขโทรศัพท์มือถือ
   • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการลงทะเบียนหรือยกเลิกบัญชีเมื่อใดก็ได้
   • ในการลงทะเบียนผู้ใช้งาน ผู้ใช้งานตกลงให้อำนาจแก่บริษัทฯ โดยชัดแจ้งในการใช้ข้อมูลของผู้ใช้งานเพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับทำการตลาด การติดต่อสื่อสาร หรือสถิติ อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้งานรับทราบและตกลงว่าผู้ใช้งานได้รับการเสนอให้เลือกว่าจะรับอีเมลโปรโมชั่นต่างๆ หรือไม่แล้ว ณ เวลาที่ทำการลงทะเบียน
   • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกบัญชีของผู้ใช้งานได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีดังกล่าว บรรดาคะแนนที่ได้รับหรือสะสมไว้ของผู้ใช้งานจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติและจะไม่มีการชดเชยคืนให้แก่ผู้ใช้บริการไม่ว่าในรูปแบบใดๆ ทั้งสิ้น
   • ผู้ใช้งานมีสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลและใช้งานที่แตกต่างกันตามสถานะของผู้ใช้บริการตามวิธีการและเงื่อนไขที่ บริษัทฯ กำหนด
   • ผู้ใช้งานจะต้องเก็บรักษาเลขที่ประจำตัว รหัสผ่านและรหัสรักษาความปลอดภัย (รหัสผ่านชั่วคราวแบบ OTP: One Time Password) ไว้ในที่มั่นคงและถือเป็นความลับเฉพาะตัวของผู้ใช้งานเท่านั้น ในกรณีเกิดการสูญหายหรือหลงลืม ผู้ใช้งานสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ Generali Contact Center 02 612 9888 กด 2 ในวันและเวลาทำการ (จ-ศ เวลา 8.30 – 20.00 น.)
   • ผู้ใช้งานจะได้รับรหัสรักษาความปลอดภัย (รหัสผ่านชั่วคราวแบบ OTP: One Time Password) ผ่านข้อความ SMS ตามหมายเลขโทรศัพท์มือถือหรืออีเมลที่ผู้ใช้งานได้แจ้งไว้กับบริษัทฯ เท่านั้น และรหัสรักษาความปลอดภัย (รหัสผ่านชั่วคราวแบบ OTP: One Time Password) สามารถใช้งานได้ภายในระยะเวลาที่บริษัทฯ กำหนดเท่านั้น
   • ผู้ใช้งานตกลงและรับทราบว่าหากเกิดกรณีที่รหัสผ่านของผู้ใช้งานถูกระงับใช้ถาวรหรือชั่วคราวโดยระบบของบริษัทฯ อาทิ ผู้ใช้งาน หรือบุคคลอื่นใดระบุรหัสผ่านไม่ถูกต้องครบตามจำนวนครั้งที่บริษัทกำหนด เป็นต้น ผู้ใช้งานยินยอมที่จะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการระงับดังกล่าวกับบริษัททั้งสิ้น
   • หนังสือ จดหมาย คำบอกกล่าวใดๆ ที่บริษัทฯ ได้ส่งให้ผู้ใช้งานตามที่อยู่ หรือหมายเลขโทรศัพท์มือถือ หรืออีเมลที่ผู้ใช้งานได้แจ้งไว้กับบริษัทฯ นั้น ผู้ใช้งานยินยอมให้ถือว่าเป็นการส่งที่ถูกต้อง และมีการส่งให้โดยชอบแล้ว โดยให้ถือว่า ผู้ใช้งานได้ทราบข้อความนั้นๆ แล้ว หากผู้ใช้งานมีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ หรือหมายเลขโทรศัพท์มือถือ หรืออีเมล ถือเป็นหน้าที่ของผู้ใช้งาน ที่จะต้องแจ้งการเปลี่ยนแปลงให้บริษัทฯ ทราบทันที
   • การดูแลรักษาข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทฯ ตระหนักและให้ความสำคัญสูงสุดถึงความปลอดภัยในข้อมูลของผู้ใช้งาน และพร้อมยึดถือที่จะปฏิบัติตามภายใต้กรอบข้อบังคับของกฏหมายด้านการดูแลรักษาข้อมูล ทั้งนี้ผู้ใช้งาน มีสิทธิ์ในการเลือกที่จะให้ข้อมูลส่วนบุคคลตามที่บริษัทฯ ร้องขอหรือปฎิเสธ อย่างไรก็ตามการปฏิเสธไม่ให้ข้อมูลดังกล่าวอาจมีผลต่อข้อจำกัดในการใช้บริการต่างๆ ของ บริษัทฯ เช่นกัน


   การสะสมคะแนน

   คะแนนและการได้รับคะแนน
   ผู้ใช้งานจะได้รับคะแนนจาก 2 รูปแบบ ได้แก่

   1. คะแนนที่ได้รับจากการชำระเบี้ยประกัน : ค่าเบี้ยประกันบางประเภทเท่านั้นที่จะสามารถนำไปคำนวณยอดเบี้ยประกันที่ชำระแล้วจากทุกกรมธรรม์ โดยผู้ใช้งานแอปพลิเคชันจะได้รับคะแนน Generali 365 Point ตามอัตราดังต่อไปนี้

   • ลูกค้าประกันแบบรายบุคคล กรมธรรม์ประกันชีวิตประเภท ตลอดชีพ และบำนาญ มีอัตราการแลกคะแนนที่ 1 บาท = 1 คะแนน
    • ลูกค้าประกันแบบรายบุคคล กรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทสะสมทรัพย์ ที่มีระยะเวลาชำระเบี้ยตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป มีอัตราการแลกคะแนนที่ 10 บาท = 1 คะแนน
    • กรณีซื้อกรมธรรม์ผ่านช่องทางการขายทางโทรศัพท์ คะแนนจะเข้าหลังจากกรมธรรม์มีผลบังคับ 30 วัน
    • กรณีซื้อกรมธรรม์ผ่านช่องทางตัวแทนและธนาคาร คะแนนจะเข้าหลังจากกรมธรรม์มีผลบังคับ 15 วัน
    • ในปีถัดไปคะแนนจะเข้า ภายใน 5 วัน หลังจากที่มีการชำระเบี้ยเข้ามา
    • คลิก ดูรายชื่อประเภทกรมธรรม์ที่เข้าร่วมรายการกับ แอปพลิเคชั่น Generali 365
   • ลูกค้าประกัน แบบกลุ่ม: กรมธรรม์ประกันชีวิตแบบกลุ่ม 1 คน/ปี = 10,000 คะแนน
    • คะแนนจะเข้าหลังจากกรมธรรม์มีผลบังคับ 15 วัน
    • ในปีถัดไปคะแนนจะเข้าภายใน 15 วัน หลังจากมีการต่ออายุกรรมธรรม์ และหลังจากกรมรรม์ที่ต่ออายุมีผลบังคับ
   • คะแนนที่ได้รับจากรายการส่งเสริมการขายของทางบริษัทฯ
   • คะแนนที่ได้รับจากการแชร์ หรือแนะนำรายละเอียดสิทธประโยชน์จากแอปพลิเคชัน ไปยัง Facebook ผู้ใช้งานแอปพลิเคชันจะได้รับคะแนน Generali 365 Point 500 คะแนน ต่อการแชร์ 1 ครั้ง ต่อวัน ลูกค้าที่มีกรมธรรม์กับเจนเนอราลี่สามารถแชร์เพื่อรับคะแนนจากการแชร์ได้ไม่จำกัด สำหรับลูกค้าทั่วไปสามารถมาแชร์เพื่อรับคะแนนได้สูงสุด 120 ครั้ง (เริ่มนับจำนวนการแชร์ตั้งแต่วันที่ 10 พ.ย.60)
   • ผู้ใช้งาน ไม่สามารถโอนคะแนนให้แก่กันได้ไม่ว่าในกรณีใดๆ
   • บรรดาคะแนนไม่ถือเป็นเงินตราหรือมีมูลค่าโดยสภาพและไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นตัวเงินได้ไม่ว่าในกรณีใดๆ
   • โปรแกรม และคะแนนถูกสร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงส่วนตัวของผู้ใช้งานเท่านั้น ในกรณีที่เกิดการล้มเหลวของโปรแกรมอันเป็นผลทำให้ฐานข้อมูล ข้อมูล หรือคะแนนของผู้ใช้งานสูญหาย การตัดสินของบริษัทฯ เกี่ยวกับการคืนคะแนนให้เป็นที่สุด และผู้ใช้งานตกลงยอมรับคำตัดสินเช่นว่านั้นโดยไม่โต้แย้งใดๆ ทั้งสิ้น
   • คะแนน แต่ละคะแนนจะมีตามที่ บริษัทฯ กำหนดนับแต่วันที่ได้รับ และคะแนนที่หมดอายุแล้วและไม่ได้นำไปแลกรับรางวัลจะสิ้นมูลค่าไปและจะถูกลบออกจากบัญชีของผู้ใช้งาน ทั้งนี้บริษัทฯ ไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้ใช้งานทราบถึง คะแนนที่จะหมดอายุลง และ/หรือ วันที่ หรือ จำนวนของคะแนนที่จะหมดอายุ
   • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการทำให้คะแนนของผู้ใช้งานหมดอายุลงเมื่อใดก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
   • บริษัทฯ มีสิทธิในการปรับเปลี่ยนอัตราหรือจำนวนคะแนนสำหรับการแลกรับรางวัลหรือเงื่อนไขอื่นๆ เกี่ยวกับการแลกรับรางวัลได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหรือโดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ใช้งาน

   *หมายเหตุ:

    • ประเภทของกรมธรรม์ที่ไม่ได้ร่วมรายการกับแอปพลิเคชั่น Generali 365 คือ กรมธรรม์ประกันชีวิตที่มีระยะเวลาการชำระเบี้ยต่ำกว่า 5 ปี, กรมธรรม์คุ้มครองสินเชื่อ (CREDIT LIFE), กรมธรรม์ควบการลงทุน(UNIT LINKED), กรมธรรม์ประกันสุขภาพ, กรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุ, กรมธรรม์ประกันรถยนต์ และกรมธรรม์ประกันท่องเที่ยว
    • กรมธรรม์ที่มีสิทธิ์รับคะแนนจากแอปพลิเคชั่น Generali 365 จะต้องเป็นกรมธรรม์ที่มีผลบังคับปกติ และมีการชำระเบี้ยเท่านั้น ทั้งนี้ กรมธรรม์ที่มีสถานะดังต่อไปนี้จะไม่มีสิทธิได้รับคะแนนสะสมในแอปพลิเคชั่น Generali 365
     • Lapse หมายถึง กรมธรรม์ที่สิ้นผลบังคับ
     • CFI (Cancel From Inception) หมายถึง กรมธรรม์ที่มีการยกเลิก
     • Fully Paid หมายถึง กรมธรรม์ที่มีการจ่ายเงินเต็มจำนวน
     • RPU (Reduced Paid-Up) หมายถึง กรมธรรม์ที่มีสถานะใช้เงินสำเร็จ
     • ETI (Extended Term Insurance) หมายถึง กรมธรรม์ที่มีสถานะใช้มูลค่าขยายเวลา
    • กรณีมีการกู้เงินตามกรมธรรม์(Policy Loan) จากมูลค่าเงินสด(Cash Value) ซึ่งกรมธรรม์อยู่ในสถานะมีผลบังคับ และมีการชำระเบี้ยประกัน ลูกค้ามีสิทธิได้รับคะแนนตามปกติจากยอดเบี้ยที่มีการชำระเข้ามา
    • กรณีมีการกู้เงินตามกรมธรรม์อัตโนมัติ(Auto Loan) ซึ่งระบบทำการหักมูลค่าเงินสด(Cash Value) ที่มีมาชำระเบี้ยแทน เช่นนี้ลูกค้าจะไม่ได้รับคะแนน จนกว่าจะทำการชำระเบี้ยเข้ามาอีกครั้งจึงมีสิทธิได้รับคะแนน
    • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดข้อกำหนด เงื่อนไข และสิทธิประโยชน์ต่างๆโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

   คะแนนที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรมของทางบริษัทฯ

   • คะแนนที่ได้รับจากการลงทะเบียนแรกเข้าแอปพลิเคชันจะได้รับคะแนน Generali 365 Point 10,000 คะแนน (1 ครั้ง/สมาชิก)
   • คะแนนที่ได้รับจากการสมัครบริการ Go Paperless จะได้รับคะแนน Generali 365 Point 5,000 คะแนน (1 ครั้ง/สมาชิก)
   • คะแนนที่ได้รับจากการแชร์ หรือแนะนำรายละเอียดสิทธิประโยชน์จากแอปพลิเคชัน ไปยัง Facebook ผู้ใช้งานแอปพลิเคชันจะได้รับคะแนน Generali 365 Point 500 คะแนน (1 ครั้ง/วัน) ลูกค้าที่มีกรมธรรม์กับเจนเนอราลี่สามารถแชร์เพื่อรับคะแนนจากการแชร์ได้ไม่จำกัด สำหรับลูกค้าทั่วไปสามารถมาแชร์เพื่อรับคะแนนได้สูงสุด 120 ครั้ง (เริ่มนับจำนวนการแชร์ตั้งแต่วันที่ 10 พ.ย.60)
   • คะแนนที่ได้รับจากรายการส่งเสริมการขายของทางบริษัทฯ


   อายุการใช้งานของคะแนนสะสม

   • คะแนนสะสมที่ได้มาจากการชำระเบี้ยประกัน จะมีอายุการใช้งานตราบเท่าที่ท่านเป็นสมาชิกผู้เอาประกันของบริษัทฯ โดยจะหมดอายุวันที่ 31 ธ.ค. ของปีถัดไป นับจากวันที่คะแนนได้เข้าระบบ
   • คะแนนที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรมของทางบริษัทฯกรณีอื่น จะมีเงื่อนไขอายุการใช้งาน ดังนี้บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อกำหนดของอายุการใช้งานของคะแนนสะสม โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
    • คะแนนที่ได้รับจากการลงทะเบียนแรกเข้าแอปพลิเคชัน คะแนนจะหมดอายุ 90 วันหลังจากที่คะแนนเข้า
    • คะแนนที่ได้รับจากการสมัครบริการ Go Paperless คะแนนจะหมดอายุ 30 มิ.ย. ปีถัดไปคะแนนที่ได้รับจากการส่งต่อ(Share) หรือแนะนำรายละเอียดสิทธประโยชน์จากแอปพลิเคชัน ไปยัง Facebook คะแนนจะหมดอายุ 30 วันหลังจากที่คะแนนเข้า


   การตรวจสอบคะแนนสะสม

   • ท่านสามารถตรวจสอบคะแนนสะสม Generali 365 ย้อนหลังได้ไม่เกิน 1 ปี นับจากรอบสรุปบัญชี ณ ปัจจุบัน เท่านั้น หากมีจำนวนคะแนนสะสมไม่ถูกต้อง ติดต่อสอบถามได้ที่ Generali Contact Center 0 2 612 9888 กด 2 หรือ LINE @generali365

   สิ่งที่ไม่อยู่ในความรับผิดชอบ

   ภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมายได้อนุญาตให้การดำเนินการเป็นไปอย่างเต็มที่ โดยที่เนื้อหาบนแอปพลิเคชันจัดขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดซึ่งถือเป็นสิทธิของบริษัท เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) และ บริษัท เจนเนอราลี่ ประกันภัย (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ซึ่งได้รวบรวมสิทธิประโยชน์ต่างๆแต่ไม่รับผิดชอบในการแทรกแซงหรือความผิดพลาดต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้แอปพลิเคชันนี้ รวมถึงเรื่องไวรัสและปัจจัยอื่นๆ และจะไม่รับรองในเรื่องของความถูกต้อง แม่นยำซึ่งท่านได้มาจากเนื้อหาของแอปพลิเคชัน


   ความเป็นเจ้าของข้อมูล

   • ข้อมูลใดๆ ที่นอกเหนือจากข้อมูลส่วนตัวที่ส่งเข้ามาทางแอปพลิเคชันนี้ โดยอีเมลก็ดี หรือสื่ออื่นๆ ก็ดี รวมทั้ง ข้อมูล ความคิดเห็น คำถามหรือคำแนะนำใดๆ ก็ตาม จะไม่ถูกเก็บเป็นความลับ และข้อมูลนี้จะถือเป็นสิทธิ์ของบริษัทฯ ข้อมูลที่กล่าวมานี้นอกจากข้อมูลส่วนตัวแล้ว อาจจะถูกนำไปใช้ในจุดประสงค์ต่างๆ ได้ บริษัทฯ สามารถใช้ความคิด หลักการ ข้อควรรู้ หรือเทคนิคต่างๆ ที่ทางท่านส่งเข้ามาผ่านทางแอปพลิเคชันนี้สำหรับจุดประสงค์ต่างๆ เพื่อใช้ในการพัฒนาการตลาดของผลิตภัณฑ์ อย่างต่อเนื่องและสนองตอบความพึงพอใจของลูกค้า
   • เนื้อหาที่อยู่บนโปรแกรมรวมถึงข้อมูล โปรแกรมคอมพิวเตอร์ รูปภาพ กราฟ วีดีโอ ตัวพิมพ์ กราฟฟิค ดนตรี เสียงหรือสิ่งอื่นๆ (เรียกรวมกันว่า “เนื้อหา”) ถือเป็นลิขสิทธิ์ของ บริษัทฯ ผู้ใช้งาน ไม่สามารถที่จะทำซ้ำ ดัดแปลง ลบทิ้ง เพิ่มเติม เผยแพร่ ส่งต่อ หรือมีส่วนร่วมในการโอน หรือขาย ให้เช่าซื้อหรือเช่า หรือนำไปดัดแปลงเป็นผลงานอื่นไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดเว้นแต่จะได้รับอนุญาตโดยชัดแจ้งจากผู้มีอำนาจให้ความยินยอม


   การจำกัดการใช้ข้อมูล

   • เว็บไซต์และแอปพลิเคชันนี้เป็นสิทธิ์ภายใต้การดำเนินการโดยบริษัท เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) และ บริษัท เจนเนอราลี่ ประกันภัย (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) เว้นแต่จะได้รับการอนุญาตจากบริษัทฯ ห้ามไม่ให้ทำซ้ำ หรือนำไปแก้ไข เผยแพร่ใหม่ หรือใส่และส่งข้อมูลในทางใดก็ตาม โดยสามารถนำข้อมูลจากในแอปพลิเคชันมาใช้ได้อย่างเดียว ไม่สามารถที่จะจัดส่ง แก้ไข ส่งต่อ นำมาใช้ใหม่ นำมาโพสต์ใหม่หรือใช้บางส่วนของแอปพลิเคชันนี้ในทางสาธารณะหรือในทางการค้า รวมถึงข้อความ รูปภาพ เสียง และ วีดีโอ โดยปราศจากการอนุญาตจากบริษัทฯ เป็นลายลักษณ์อักษร บริษัทฯ จะไม่รับประกันและไม่สามารถรับผิดชอบหากท่านใช้ข้อมูลที่แสดงในแอปพลิเคชันนี้ไปละเมิดสิทธิ์บุคคลภายนอก


   นโยบายความเป็นส่วนตัว

   • บริษัทฯ เคารพสิทธิในความเป็นส่วนตัวของข้อมูลของผู้ใช้งาน และเข้าใจดีว่าผู้ใช้งานมีความประสงค์ที่จะได้รับความปลอดภัยสูงสุดในการทำธุรกรรมผ่านโปรแกรม ดังนั้น ข้อมูลต่าง ๆ ของผู้ใช้งานที่บริษัทฯ ได้รับมานั้น โดยหลักการแล้วจะถูกนำไปใช้ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของผู้ใช้งานเท่านั้น บริษัทฯ จะดำเนินมาตรการที่เข้มงวดในการรักษาความปลอดภัย ตลอดจนจะป้องกันมิให้มีการนำข้อมูลไปใช้โดยมิได้รับอนุญาตจากผู้ใช้งานก่อน
   • นโยบายความเป็นส่วนตัวที่ปรากฏด้านล่างนี้ใช้บังคับกับบัญชีของผู้ใช้งานและข้อมูลต่าง ๆ ที่ผู้ใช้งานได้ให้ไว้กับ โปรแกรมนี้


   การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

   1. เพื่อความสะดวกของผู้ใช้งานทุกราย บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องร้องขอข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นบางอย่างของผู้ใช้งานไว้ เช่น อีเมล ชื่อ ที่อยู่ รหัสไปรษณีย์ หรือหมายเลขโทรศัพท์มือถือ เป็นต้น โดยท่านจะต้องให้ข้อมูลบังคับ (Required information) แก่บริษัทฯ เพื่อให้ระบบสามารถดำเนินการลงทะเบียนได้ในกรณีที่ท่านลงทะเบียนเพื่อสมัครเป็นสมาชิกหรือเพื่อแลกรับรางวัล
   2. บริษัทฯ อาจร้องขอข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานเพิ่มเติม เช่น เพศ อายุ สิ่งที่โปรดปราน/ความชอบ ความสนใจ หรือที่อยู่ในการส่งรางวัล เป็นต้น
   3. ผู้ใช้งาน มีสิทธิในความเป็นส่วนตัวของข้อมูลของผู้ใช้งาน อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้งานยอมรับว่าข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานอาจถูกเปิดเผยแก่บุคคลที่สามเพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานของบริษัทอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และนำไปใช้เพื่อการออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัท และข้อเสนอพิเศษต่างๆ
   4. ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้งาน รวมทั้งสามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลของผู้ใช้งานได้ทุกเวลาโดยการเข้าสู่ระบบมายังบัญชีของผู้ใช้งาน (Account)
   5. บริษัทฯ จะนำข้อมูลที่ได้บันทึกหรือเก็บรวบรวมไว้ไปใช้ในการวิเคราะห์เชิงสถิติ หรือในกิจกรรมอื่นของ บริษัทฯ เพื่อปรับปรุงคุณภาพการสินค้าและบริการของบริษัทฯ ต่อไป
   6. ผู้ใช้งาน ตกลงให้บริษัทฯ มอบหมายใช้ข้อมูลของผู้ใช้งานเพื่อการพิจารณาและดำเนินการเสนอผลิตภัณฑ์บริการ และข้อเสนอพิเศษอื่นให้แก่ผู้ใช้งาน หรือเพื่อการอื่นได้
   7. บริษัทฯ อาจทำการปรับปรุงหรือแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ เพื่อความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการให้บริการ ด้วยเหตุนี้ บริษัทฯ จึงขอแนะนำให้ผู้ใช้งาน อ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวทุกครั้งที่เข้าชมหรือใช้ หรือแลกรับรางวัลจากโปรแกรม

    

    การเปิดเผยข้อมูลและข้อกำหนดอื่นๆ
   ที่เกี่ยวข้องกับผู้เข้าใช้บริการ

   1. ผู้ใช้บริการตกลงและยินยอมให้บริษัทมีสิทธิเปิดเผยข้อมูลใดๆ ของตนที่มีอยู่กับบริษัทหรือบริษัทในเครือของบริษัทหรือบริษัทที่ถือหุ้นในบริษัท(ไม่ว่าโดยตรงหรือผ่านบุคคลที่สาม) หรือบริษัทที่เกี่ยวข้องใดๆ(หมายถึงบริษัทใดๆ เกี่ยวข้องกับบริษัท ไม่ว่าโดยตรงหรือบุคคลที่สาม (รวมเรียกว่า “กลุ่มบริษัท”) ที่บริษัทได้รับมาจากการใช้บริการนี้ หรือสัญญาและข้อตกลงอื่นๆ ที่ผู้ใช้บริการ/ ทำกับบริษัท โดยบริษัทมีสิทธิเปิดเผยให้แก่บุคคลดังต่อไปนี้(ก)บริษัทแม่หรือบริษัทในกลุ่ม(ข)สำนักงาน/สาขาใดๆ/ส่วนงานต่างๆของบริษัท (ค)คู่ค้าของบริษัท (รวมถึงบุคคลที่สามที่เป็นผู้ให้บริการแก่บริษัทเพื่อวัตถุประสงค์ตามข้อ. 3 ภายใต้หัวข้อ “การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล”) (ง)ผู้รับโอนสิทธิของบริษัท ผู้ที่อาจรับโอนสิทธิของบริษัท ผู้รับโอนหรือร่วมใช้สิทธิหรือรับช่วงสิทธิของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับบริษัท (จ)ตัวแทน ผู้รับจ้าง ผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลที่สาม หรือผู้แทนของสมาชิกกลุ่มบริษัท หรือบริษัทที่เกี่ยวข้องหรือบุคคลใดๆ ที่มีหน้าที่รักษาความลับต่อบริษัท (ฉ)บริษัทจัดอันดับความหน้าเชื่อถือ ตัวแทน/นายหน้าประกันภัย (ช)หน่วยงานหรือส่วนราชการใดที่มีอำนาจหน้าที่ควบคุมหรือกำกับดูแลกิจการของบริษัท ทั้งนี้ รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลตามหมายเรียก หรือกระบวนการของศาลยุติธรรมที่ออกโดยศาล ที่มีเขตอำนาจ หรือเมื่อธนาคารต้องเปิดเผยข้อมูล โดยประการอื่นตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ บริษัทมีสิทธิ์เปิดเผยข้อมูลเครดิตดังกล่าวได้ตามกฎหมายกำหนด หรือเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งศาลหรือหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมาย
   2. ผู้ใช้บริการตกลงยอมรับด้วยว่า บริษัทและ/หรือสมาชิกในกลุ่มของบริษัทอาจโอนข้อมูลดังกล่าวข้างต้นนี้ให้แก่บุคคลตามข้อ (ก)-(ช) และ/หรือบุคคลใดที่ได้รับมอบหมายให้เปิดเผยข้อมูลเช่นว่านั้นไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนเพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานของบริษัทอย่างถูกต้องตามกฎหมาย การนำไปใช้เพื่อการออกแบบผลิตภัณฑ์ บริการและข้อเสนอพิเศษต่างๆ การวิเคราะห์เชิงสถิติหรือในกิจกรรมอื่นของบริษัทฯ เพื่อปรับปรุงคุณภาพการสินค้าและบริการของบริษัทฯ ต่อไปแม้ว่าบุคคลเช่นว่านั้นจะมีสถานที่ดำเนินธุรกิจอยู่นอกประเทศที่อยู่ของบริษัท
   3. ผู้ใช้บริการตกลงและยินยอมให้บริษัทสามารถเปิดเผย/แลกเปลี่ยนข้อมูลได้ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาเกี่ยวกับสัญญาประกันภัยให้กับผู้ใช้บริการ รวมถึงประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัย หรือการอนุมัติกรมธรรม์ประเภทต่างๆ
   4. ผู้ใช้บริการยินยอมและมีความประสงค์ขอรับข่าวสารบริการประเภทต่างๆ ของบริษัทประกันภัย ตัวแทน นายหน้าหรือนิติบุคคลใดๆ เกี่ยวกับการประกันภัยที่ได้จัดส่งหรือติดต่อทางโทรศัพท์และยินยอมให้บุคคลดังกล่าวข้างต้นบันทึกเสียง และให้บริษัทหรือพนักงานหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท รับฟังการสนทนาดังกล่าวได้ ทั้งนี้ เพื่อนำข้อมูลในการรับฟังมาปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการของบริษัทให้ดีขึ้นหรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นตามที่บริษัทเห็นสมควร
   5. ผู้ใช้บริการตกลงและยินยอมให้บริษัทแจ้งข้อมูลและการเปลี่ยนแปลงใดๆ เกี่ยวกับการให้บริการให้ทราบทางหมายเลขโทรศัพท์ (บ้าน/มือถือที่มีระบบแสดงข้อความเป็นตัวหนังสือ) หรือที่อยู่อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail address) ที่ข้าพเจ้าให้ไว้กับบริษัท หรือที่มีการแจ้งเปลี่ยนแปลงให้บริษัททราบครั้งล่าสุด
   6. ผู้ใช้บริการยอมรับว่าการแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้างต้น เป็นการแจ้งที่มีผลผูกพันตามกฎหมายทุกประการ

    การจำกัดความรับผิดชอบ

   1. ในขณะที่บริษัทฯ พยามยามที่จะบันทึกข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นข้อมูลที่ใหม่ แต่ความผิดพลาดอาจเกิดขึ้นได้ในบางกรณี ภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมายได้อนุญาตให้บริษัทฯ ต้องรับผิดชอบต่อความถูกต้องของเนื้อหาบนแอปพลิเคชั่นไม่ว่าในสถานการณ์ใดๆ บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบและไม่ดูแลถึงความเสียหาย หรือการติดไวรัสของเครื่อง หากผู้ใช้งานได้เข้ามาใช้แอปพลิเคชันนี้เพื่อดาวน์โหลดเนื้อหา ข้อมูล รูปภาพ วีดีโอหรือเสียงจากแอปพลิเคชันนี้
   2. ผู้ใช้งาน สามารถดาวน์โหลดโปรแกรมได้จาก App Store สำหรับอุปกรณ์ของ Apple หรือจาก Market (Play Store) สำหรับอุปกรณ์ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Android หรือจากช่องทางอื่นที่บริษัทฯ กำหนด ทั้งนี้ บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือความผิดปกติของอุปกรณ์พกพาของผู้ใช้งานอันเป็นผลมาจากการติดตั้งโปรแกรม ลงบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของผู้ใช้งาน

   อำนาจในการตัดสินคดี

   • บริษัท เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) และ บริษัท เจนเนอราลี่ ประกันภัย (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ไม่ขอยืนยันว่าข้อมูลที่แสดงบนแอปพลิเคชันเป็นข้อมูลที่ถูกต้องเหมาะสมและสามารถใช้ได้กับทุกสถานที่ สำหรับท่านที่เลือกเข้าใช้แอปพลิเคชันนี้กรุณาตรวจสอบบทกฎหมายว่าขัดต่อกฎหมายทางพื้นที่ของท่านหรือไม่
   • นอกจากการให้ข้อมูลในแอปพลิเคชันนี้ บริษัทฯ ไม่อนุญาต ให้มีการซื้อ แบบประกัน หรือ สินค้าใดโดยใช้แอปพลิเคชันนี้ หากมีการขายโดยบริษัทฯ จะขึ้นอยู่กับการตัดสินว่าการซื้อขายนี้ ถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ และสินค้าและการบริการบางอย่างไม่อยู่ในขอบเขตการตัดสิน

   เครื่องหมายการค้าและลิขสิทธิ์

   เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายการบริการ ชื่อทางด้านการค้า โลโก้ และ ไอคอนทั้งหมด เป็นทรัพย์สินของบริษัทฯ ไม่มีสิ่งใดในแอปพลิเคชันนี้ ที่สามารถนำไปใช้ได้โดยไม่ขออนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทฯ ห้ามนำสัญลักษณ์ต่างๆ ในแอปพลิเคชันนี้ไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต หากมีผู้ใดที่ละเมิดในการใช้รูปภาพอาจนำมาซึ่งการละเมิดกฎหมายลิขสิทธิ์และอาจมีโทษทางกฎหมายได้

   ข้อตกลงในการใช้การบันทึกและลายมือชื่ออิเล็คทรอนิกส์

   ด้วยความยินยอมของท่าน บริษัทฯ จะอนุญาตให้ท่านสามารถเข้าไปปรับข้อมูลของผู้ใช้งานเมื่อท่านต้องการเปลี่ยนหรือปรับข้อมูลให้ทันสมัยขึ้น อาจทำโดยแสดงข้อมูลที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงบนแอปพลิเคชัน หรือส่งข้อมูลที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงไปที่อีเมลของท่าน หรือให้ทางท่านสั่งพิมพ์ เพื่อที่จะได้เก็บไว้เป็นหลักฐานทุกครั้งที่ท่านทำการเปลี่ยนแปลงข้อมูล ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านที่ท่านใช้ทำรายการจะเปรียบเสมือนลายเซ็นรับรองการทำธุรกรรมทางอินเตอร์เน็ตซึ่งจะมีผลและเป็นพันธะผูกพันทางด้านกฎหมายระหว่างบริษัทฯ กับลูกค้า

   ข้าพเจ้าอนุญาติให้ เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต และ เจนเนอราลี่ ประกันภัย ติดต่อเพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสารและแนะนำ แผนประกันที่น่าสนใจ

   • ข้าพเจ้าตกลงยอมรับด้วยว่า บริษัทและ/หรือสมาชิกในกลุ่มของบริษัทอาจโอนข้อมูลดังกล่าวข้างต้นนี้ให้แก่บุคคลตามข้อ (ก)-(ช) และ/หรือบุคคลใดที่ได้รับมอบหมายให้เปิดเผยข้อมูลเช่นว่านั้นไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนเพื่อดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดก็ได้ แม้ว่าบุคคลเช่นว่านั้นจะมีสถานที่ดำเนินธุรกิจอยู่นอกประเทศที่อยู่ของบริษัท
   • ข้าพเจ้าตกลงและยินยอมให้บริษัทสามารถเปิดเผย/แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างบริษัทในเครือของบริษัทหรือบริษัทที่ถือหุ้นในบริษัท(ไม่ว่าโดยตรงหรือผ่านบุคคลที่สาม) หรือบริษัทที่เกี่ยวข้องใดๆ(หมายถึงบริษัทใดๆ เกี่ยวข้องกับบริษัท ไม่ว่าโดยตรงหรือบุคคลที่สาม (รวมเรียกว่า “กลุ่มบริษัท”) ได้ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาเกี่ยวกับสัญญาประกันภัยให้กับข้าพเจ้า รวมถึงประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัย หรือการอนุมัติกรมธรรม์ประเภทต่างๆ
   • ข้าพเจ้ายินยอมและมีความประสงค์ขอรับข่าวสารบริการประเภทต่างๆ ของบริษัท ตัวแทน นายหน้าหรือนิติบุคคลใดๆ เกี่ยวกับการประกันภัยที่ได้จัดส่งหรือติดต่อทางโทรศัพท์และยินยอมให้บุคคลดังกล่าวข้างต้นบันทึกเสียง และให้บริษัทหรือพนักงานหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท รับฟังการสนทนาดังกล่าวได้ ทั้งนี้ เพื่อนำข้อมูลในการรับฟังมาปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการของบริษัทให้ดีขึ้นหรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นตามที่บริษัทเห็นสมควรเช่นการนำเสนอ หรือแนะนำแบบผลิตภัณฑ์ การแนะนำบริการของบริษัท
   • ข้าพเจ้าตกลงและยินยอมให้บริษัทแจ้งข้อมูลและการเปลี่ยนแปลงใดๆ เกี่ยวกับการให้บริการให้ทราบทางหมายเลขโทรศัพท์ (บ้าน/มือถือที่มีระบบแสดงข้อความเป็นตัวหนังสือ) หรือที่อยู่อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail address) ที่ข้าพเจ้าให้ไว้กับบริษัท หรือที่มีการแจ้งเปลี่ยนแปลงให้บริษัททราบครั้งล่าสุด
   • ข้าพเจ้ายอมรับว่าการแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้างต้น เป็นการแจ้งที่มีผลผูกพันตามกฎหมายทุกประการแม้ว่าจะมีการยกเลิกการใช้บริการหรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทก็ตาม  ทั้งนี้การยินยอมจะสิ้นลงต่อเมื่อบริษัทจะได้รับการแจ้งยกเลิกการให้ความยินยอมจากข้าพเจ้าดังกล่าวตามวิธีการที่บริษัทกำหนด
   • ข้าพเจ้ายินยอมให้บริษัทส่ง และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่ไม่สามารถยืนยันตัวตนของลูกค้าได้ ให้แก่ Google และ/หรือบริษัทในกลุ่ม Google  เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลอันเกี่ยวกับการดำเนินการของ Google ซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ Google ที่กำหนดโดยบริษัทมิได้มีส่วนเกี่ยวข้อง หรือมีส่วนได้เสียในการดำเนินการดังกล่าว