จุดเด่น

ic044
จ่ายค่ารักษาพยาบาลตามจริง โดยไม่จำกัดวงเงินในแต่ละครั้ง สูงสุด 1 ล้านบาท / ปี กรณีที่ต้องนอนโรงพยาบาล (ผู้ป่วยใน)
ic035-01
ดูแลและคุ้มครองทั้งโรคทั่วไปและโรคร้าย
ic047-01
มีค่าห้องสูงสุด 8,000 บาท / วัน* กรณีที่ต้องนอนโรงพยาบาล (ผู้ป่วยใน)

รายละเอียด

 • ระยะเวลาความคุ้มครอง : 1 ปี
 • วิธีชำระเบี้ยประกันภัย : รายปี / ราย 6 เดือน / ราย 3 เดือน / รายเดือน
 • อายุที่รับประกันชีวิต : 30 วัน – 65 ปี
 • ไม่ตรวจสุขภาพ**
 • รักษาแบบผู้ป่วยนอกได้ 30 ครั้ง / ปี
 • ยื่นบัตร Care Card ก็เข้ารับการรักษาได้ทันที และมีเครือข่ายโรงพยาบาลชั้นนำกว่า 293 แห่งทั่วประเทศ
 • เบี้ยประกันภัยเริ่มต้นเพียง 15 บาท / วัน และสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีบุคคลธรรมดาสูงสุด 15,000 บาท***

เงื่อนไข

 • * แผน 4 สำหรับการรักษาแบบห้องผู้ป่วยปกติ (ค่าห้องที่ระบุในกรมธรรม์รวมถึงค่าอาหาร และค่าบริการพยาบาล)
 • ** เพียงแถลงข้อมูลสุขภาพเป็นปัจจัยหนึ่งในการพิจารณารับประกันภัย
 • *** ทั้งนี้ เงื่อนไขการใช้สิทธิทางภาษีสำหรับค่าเบี้ยประกันสุขภาพข้างต้น อ้างอิงตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2560 ที่เห็นชอบมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการประกันสุขภาพสำหรับการยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับค่าเบี้ยประกันสุขภาพของผู้มีเงินได้ตามจำนวนที่จ่ายจริง (เฉพาะในส่วนความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลอันเนื่องจากการเจ็บป่วย หรือการบาดเจ็บ) แต่ไม่เกิน 15,000 บาท (สำหรับเบี้ยประกันสุขภาพที่ชำระตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 เป็นต้นไป) และเมื่อรวมค่าเบี้ยประกันชีวิตที่ได้ใช้สิทธิการลดหย่อนภาษีตามเงื่อนไขกรมสรรพากรแล้ว จะต้องไม่เกิน 100,000 บาท ทั้งนี้เงื่อนไขหลักเกณฑ์การยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับเบี้ยประกันสุขภาพดังกล่าว อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีกรมสรรพากรจะประกาศกำหนดต่อไปภายหลัง
 • รายละเอียดความคุ้มครอง ข้อยกเว้น / ผลประโยชน์การรักษาและการจ่ายผลประโยชน์ เป็นไปตามที่ระบุในกรมธรรม์
 • การพิจารณารับประกันภัย ขึ้นอยู่กับกฎเกณฑ์ของ บมจ. เจนเนอราลี่ ประกันภัย (ไทยแลนด์)
 • ข้อมูลนี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นเพื่อประกอบการนำเสนอเท่านั้น ผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับความคุ้มครอง ข้อกำหนดเงื่อนไข ข้อยกเว้น และผลประโยชน์ จากกรมธรรม์ และผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง