จุดเด่นของประกันชีวิต Gen Life 10 ประกันสำหรับครอบครัว

ic034-01
เงินคืนระหว่างสัญญาเท่ากับ 5% ของจำนวนเงินเอาประกันชีวิต ณ วันสิ้นปีกรมธรรม์ปีที่ 21- ครบอายุ 79 ปี
ic040-01
รับความคุ้มครองชีวิตสูงถึง 150% ของ จำนวนเงินเอาประกันชีวิต
ic036-01
สามารถหักลดหย่อนภาษีบุคคลธรรมดาได้สูงสุด 100,000 บาท

รายละเอียด

ประกันสำหรับครอบครัว เพื่อความมั่นคงในอนาคตของครอบครัว การทำประกันชีวิตเป็นหนึ่งในการให้ความคุ้มครองต่อความเสี่ยงในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดขึ้น เพื่อเป็นเครื่องประกันให้ครอบครัวของคุณในด้านการเงิน และยังเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการออมเงินและวางแผนในอนาคตอีกด้วย ซึ่งการทำประกันครอบครัวฉบับนี้นั้นจะมอบสิทธิพิเศษให้กับคุณ ไม่ว่าจะเป็นเงินคืนระหว่างสัญญาที่ประกันครอบครัวมอบให้ตามกำหนด และให้ความคุ้มครองชีวิตของคุณถึง 150% เพื่อเป็นการประกันครอบครัวของคุณว่าไม่ต้องกังวลในเรื่องของการเงิน เมื่อคุณตัดสินใจทำประกันชีวิต Gen Life 10 ประกันสำหรับครอบครัวจาก Generali

genlife10

 

  • ระยะเวลาความคุ้มครอง: ครบ 80 ปี
  • ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย : 10 ปี

 

กรณีเสียชีวิต : รับความคุ้มครองชีวิตสูงสุด 150% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

  • ในปีกรมธรรม์ที่ 1 – ครบอายุ 80 ปี คุ้มครอง 150% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

 

กรณีมีชีวิตอยู่ : รวมผลประโยชน์ตอบแทนตลอดสัญญาสูงสุด 155%-425% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย (ขึ้นอยู่กับอายุผู้เอาประกันชีวิตขณะทำสัญญา)

  • ในปีกรมธรรม์ที่ 4, 8, 12, 16, 20 รับเงินคืนระหว่างสัญญากรมธรรม์ ปีละ 5% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
  • ในปีกรมธรรม์ที่ 21-วันครบรอบปีกรมธรรม์ประกันชีวิตที่ผู้เอาประกันชีวิตมีอายุครบ 79 ปี รับเงินคืนระหว่างสัญญากรมธรรม์ ปีละ 5% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
  • เมื่อครบกำหนดสัญญา รับเงินคืน 105% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
  • อายุที่รับประกันชีวิต : 1 เดือน – 55 ปี

เงื่อนไข

เงื่อนไขของประกันชีวิต Gen Life 10 ประกันสำหรับครอบครัว

  • เบี้ยประกันชีวิตตามสัญญาหลักสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสูงสุด 100,000 บาทต่อปี ตามกฎเกณฑ์ของกรมสรรพากร
  • การพิจารณารับประกันภัย ขึ้นอยู่กับกฎเกณฑ์ของ บมจ. เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต (ไทยแลนด์)
  • ข้อมูลนี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นเพื่อประกอบการนำเสนอเท่านั้น ผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับความคุ้มครอง ข้อกำหนดเงื่อนไข ข้อยกเว้น และผลประโยชน์ จากกรมธรรม์ และผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง