จุดเด่น

ic034-01
รับเงินคืน 3% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ทุกปีกรมธรรม์
ic037-01
ความคุ้มครองชีวิตสูงสุด 270% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
ic036-01
สามารถหักลดหย่อนภาษีบุคคลธรรมดาได้สูงสุด 100,000 บาท

รายละเอียด

genlifeplus10

 

 • ระยะเวลาความคุ้มครอง: 20 ปี
 • ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย : 10 ปี

 

กรณีเสียชีวิต : รับความคุ้มครองชีวิตสูงสุด 270% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

 • ในปีกรมธรรม์ที่ 1-3 คุ้มครอง 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
 • ในปีกรมธรรม์ที่ 4-7 คุ้มครอง 200% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
 • ในปีกรมธรรม์ที่ 8-20 คุ้มครอง 270% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

 

กรณีมีชีวิตอยู่ : รวมผลประโยชน์ตอบแทนตลอดสัญญาสูงสุด 310% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

 • ในปีกรมธรรม์ที่ 1-19 รับเงินคืนระหว่างสัญญากรมธรรม์ ปีละ 3% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
 • เมื่อครบกำหนดสัญญารับเงินคืน 253% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
 •  อายุที่รับประกันชีวิต : 1 เดือน – 65 ปี

เงื่อนไข

 • เบี้ยประกันชีวิตตามสัญญาหลักสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสูงสุด 100,000 บาทต่อปี ตามกฎเกณฑ์ของกรมสรรพากร
 • ชื่อแบบประกันชีวิต Gen Life Plus 10 นี้ เป็นชื่อทางการตลาด ซึ่งในกรมธรรม์จะระบุชื่อ เจน ไลฟ์ พลัส 10 (ไม่มีเงินปันผล)
 • การพิจารณารับประกันภัย ขึ้นอยู่กับกฎเกณฑ์ของ บมจ. เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต (ไทยแลนด์)
 • ข้อมูลนี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นเพื่อประกอบการนำเสนอเท่านั้น ผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับความคุ้มครอง ข้อกำหนดเงื่อนไข ข้อยกเว้น และผลประโยชน์ จากกรมธรรม์ และผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง