“BE BOLD FOR INCLUSION” มุ่งสร้างวัฒนธรรมความเท่าเทียมในองค์กร

เจนเนอราลี่ ไทยแลนด์ หนึ่งในองค์กรที่ยึดมั่นและให้ความสำคัญกับความเท่าเทียมในทุกมิติของบุคลากร ทั้ง เพศ อายุ เชื้อชาติ ศาสนา วัฒนธรรม รวมถึงความเชื่อและไลฟสไตส์ที่แตกต่างกัน  แต่สามารถร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งดีๆ เป็นพลังมุ่งสร้างความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ให้กับองค์กรได้เสมอ ซึ่งเจนเนอราลี่ ไทยแลนด์ และ เจนเนอราลี่ กรุ๊ป ได้จัดกิจกรรม  “BE BOLD FOR INCLUSION” (บี โบลด์ ฟอร์ อินคลูชั่น) ขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี

โดยครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากนายบัณฑิต เจียมอนุกูลกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัท เจนเนอราลี่ ไทยแลนด์ นำทีมผู้บริหารและตัวแทนพนักงาน ร่วมพูดคุยถึงเป้าหมาย,นโยบายและทิศทางขององค์กร ที่พนักงานและบุคลากรในองค์กรทุกคนจะสามารถร่วมสร้างองค์กรให้เข้มแข็งได้ พร้อมกับเปิดรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่างจากบุคลากร         ในหลากหลายแง่มุม อาทิ ด้านความเสมอภาคและความทัดเทียมในการที่จะได้รับการแต่งตั้งในตำแหน่งที่สูงขึ้น หรือ การเปิดรับบุคลากรที่ไม่มีประสบการณ์ด้านการประกันภัยโดยตรง มาร่วมองค์กร เป็นต้น

“เจนเนอราลี่ ยึดมั่นและให้ความสำคัญกับ “การสร้างคุณค่าให้กับบุคลากร” (Value our people) บุคลากรหรือทีมงาน จึงถือเป็นหัวใจสำคัญขององค์กร และเราเชื่อว่าความแตกต่างและหลากหลายในด้านต่างๆของบุคคลากรแต่สามารถหลอมรวมเป็นหนึ่งจะเป็นสิ่งที่จะขับเคลื่อนให้ธุรกิจ หรือองค์กรก้าวไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน” นายบัณฑิต กล่าว