เจนเนอราลี่ ไทยแลนด์ เดินหน้ามอบเงินบริจาคแก่มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟฯ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ที่ผ่านมา  เจนเนอราลี่ ไทยแลนด์ นำโดย นายบัณทิต เจียมอนุกูลกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท เจนเนอราลี่ ประเทศไทย และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วย นางสาวช่อฟ้า ยุกตะนันท์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด เป็นตัวแทนบริษัทฯ มอบเงินสนับสนุนจำนวน 100,000 บาท ให้แก่มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชน ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 โดยมี ดร. กรรณชฎา พิริยะรังสรรค์ ผู้อำนวยการมูลนิธิฯ เป็นตัวแทนผู้รับมอบเงินสนับสนุน

เจนเนอราลี่ ประเทศไทย ยืนหยัดตามเจตนารมณ์ มุ่งดูแลใส่ใจสังคม ตามค่านิยมหลัก “Live The Community” ของกลุ่มเจนเนอราลี่ทั่วโลก โดยเงินบริจาคจำนวนนี้จะสามารถนำไปช่วยเหลือเด็กในมูลนิธิฯ ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ให้ได้รับความรู้ และทักษะในการเลี้ยงชีพ ให้สามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน เพื่อเป็นอนาคตของครอบครัว และประเทศชาติต่อไป