การผ่อนผันเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันชีวิตในเขตพื้นที่ประสบอุทกภัย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ และภาคกลาง

เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้เอาประกันภัยและประชาชนที่ประสบอุทกภัย ทาง คปภ. ได้ประกาศใช้การผ่อนผันเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยในเขตพื้นที่ประสบอุทกภัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ และภาคกลาง