“Tosca X Omaggio A Giacomo Puccini” โดยเจนเนอราลี่ ไทยแลนด์

เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม เจนเนอราลี่ ไทยแลนด์ ร่วมกับสถานฑูตอิตาลีประจำประเทศไทย  จัดการแสดง“Tosca X Omaggio A Giacomo Puccini”  เพื่อเผยแพร่ศิลปะการเต้นที่โดดเด่นจากประเทศอิตาลี โดยการแสดงนี้เป็นผลงานแรกของโครงการ Corpo d’Opera  ซึ่งอุทิศให้กับนักประพันธ์โอเปร่าผู้ยิ่งใหญ่แห่งศตวรรษที่ 20 โดยมีผู้กำกับการแสดงและผู้ออกแบบท่าเต้นจาก Artemis Danza คณะเต้นชื่อดังบินตรงจากประเทศอิตาลี  โดยเสนอแนวคิดแบบใหม่ผ่านละครโอเปร่าเรื่องทอสก้า ซึ่งเป็นโอเปร่าที่มีชื่อเสียงและมีหลากหลายอารมณ์  ณ หอแสดงดนตรี อาคารศิลปวัฒนธรรม จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย