ข้อตกลงและเงื่อนไขการให้บริการ

  • ผู้ขอเอาประกันภัยต้องกรอกข้อมูลและรายละเอียดตามความเป็นจริงทุกข้อ มิฉะนั้นอาจเป็นเหตุปฏิเสธความรับผิดตามสัญญาประกันภัยได้ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 865
  • ผู้ขอเอาประกันภัยต้องทำประกันภัยเพื่อตนเอง บิดามารดา คู่สมรส หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะเท่านั้น ไม่สามารถทำประกันภัยแทนบุคคลอื่นได้ ทั้งนี้ การพิจารณารับประกันภัยเป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทฯ
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณารับประกันภัยต่อเมื่อบริษัทฯ ได้รับข้อมูลผู้เอาประกันภัยและได้รับชำระเบี้ยประกันภัยครบถ้วนแล้วเท่านั้น ทั้งนี้วันเริ่มต้นความคุ้มครองและวันสิ้นสุดความคุ้มครองจะเป็นไปตามที่ระบุในกรมธรรม์ที่ท่านได้รับจากบริษัทฯ ภายใต้เงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด
  • ผู้สนใจควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันทุกครั้ง และเมื่อได้รับกรมธรรม์แล้ว โปรดศึกษารายละเอียดข้อกำหนดและเงื่อนไขกรมธรรม์
  • เงื่อนไขและข้อยกเว้นเป็นไปตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ และการพิจารณารับประกันเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง ปรับปรุงข้อมูลใดในเวบไซต์ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • ข้าพเจ้าได้อ่านและทำความเข้าใจเงื่อนไขการสมัครเอาประกันภัยผ่านเว็บไซต์ทุกข้อแล้ว โดยตกลงและยินยอมว่า หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าวข้อใดข้อหนึ่งในข้อที่เป็นสาระสำคัญ บริษัทฯ มีสิทธิปฏิเสธความรับผิดตามสัญญาประกันชีวิตต่อข้าพเจ้าได้์
  • ข้าพเจ้ารับทราบและให้ความยินยอมต่อบริษัทฯ ว่าข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าอาจถูกเปิดเผยให้แก่บริษัท ย่อยบริษัท ในเครือของบริษัท หรือบริษัทในกลุ่ม Generali เพื่อการพิจารณารับประกันและการให้บริการของบริษัทต่อข้าพเจ้าต่อไป
  • รับประกันภัยโดย บมจ.เจนเนอราลี่ ประกันภัย (ไทยแลนด์)