แบบฟอร์มแสดงความยินยอมในการเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

ข้าพเจ้ายินยอมและอนุญาตให้บริษัท เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) และบริษัท เจนเนอราลี่ ประกันภัย (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ต่อไปนี้จะเรียกรวมกันว่า “บริษัท” หรือ “เรา” ในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลทำการเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้

 1. ข้อมูลที่จัดเก็บและใช้โดยบริษัท
  ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทได้รับมา เช่น ชื่อ อายุ ที่อยู่ เพศ อาชีพ วันเกิด สถานะ สัญชาติ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขบัตรประชาชน หมายเลขบัญชีธนาคาร หมายเลขบัตรเครดิต ที่อยู่ทำงาน อีเมล ไลน์ไอดี เงินเดือน ตำแหน่งที่ตั้ง ข้อมูลในเฟสบุ๊ค ข้อมูลใน Google Account หรือ Line Account เว็บไซส์คุ้กกี้ เป็นต้น หรือข้อมูลอื่นใดที่สามารถบ่งบอกตัวบุคคลของท่านได้ (ไม่ว่าด้วยข้อมูลนั้นเอง หรือโดยประกอบกับข้อมูลอื่น) จะถูกนำไปใช้ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ตามแบบฟอร์มนี้เท่านั้น และบริษัทจะดำเนินมาตรการที่เข้มงวดในการรักษาความมั่นคงปลอดภัย ตลอดจนการป้องกันจากการเข้าถึงและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยไม่ได้เป็นไปตามความยินยอมของท่านตามแบบฟอร์มนี้ บริษัทจะทำให้ท่านมั่นใจว่าข้อมูลของท่านได้เก็บรักษาไว้อย่างครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นปัจจุบันเท่าที่บริษัทจะสามารถทำได้
 2. วัตถุประสงค์
  วัตถุประสงค์สำหรับการจัดเก็บและใช้ รวมถึงเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อการเสนอขายผลิตภัณฑ์ประกันภัย/ประกันชีวิตประเภทหรือแบบต่างๆ การแจ้งข้อมูลข่าวสารและโฆษณา และการวิเคราะห์ข้อมูล
 3. ระยะเวลาในการเก็บ ใช้ และเปิดเผย
  3.1    ในกรณีที่ท่านไม่ได้มีกรมธรรม์กับบริษัท ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกจัดเก็บ ใช้ และเปิดเผยเพื่อวัตถุประสงค์ตามข้อ 2 ของแบบฟอร์มนี้ เป็นเวลา 10 ปี นับจากวันที่ได้ให้ความยินยอม เว้นแต่มีการใช้สิทธิเพิกถอนความยินยอม
  3.2    ในกรณีที่ท่านมีกรมธรรม์กับบริษัทข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกจัดเก็บ ใช้ และเปิดเผยเพื่อวัตถุประสงค์ตามข้อ 2 ของแบบฟอร์มนี้ จนกว่าท่านจะอายุครบ 71 ปี เว้นแต่มีการใช้สิทธิเพิกถอนความยินยอม
 4. ประเภทของบุคคลหรือหน่วยงานที่ข้อมูลส่วนบุคคลอาจถูกเปิดเผยเพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ข้างต้น และบุคคลที่จะช่วยจัดการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ข้างต้น
  1. บริษัท บริษัทในกลุ่มบริษัทเจนเนอราลี่ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
  2. ตัวแทน นายหน้า และคู่ค้าหรือพันธมิตรทางการค้าและธุรกิจของบริษัท ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
  3. ผู้ให้บริการที่เป็นบุคคลภายนอก ทื่ทำงานให้บริการกับบริษัทเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ การตลาด การโฆษณาประชาสัมพันธ์ ช่องทางการขาย การวิเคราะห์ข้อมูล สถิติ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงบริษัท Google และ Facebook และบริษัทในเครือของ Google และ Facebook เป็นต้น
 5. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
  (1) สิทธิในการปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลของตนเองให้เป็นปัจจุบัน
  (2) สิทธิในการเพิกถอนความยินยอมเมื่อแจ้งความประสงค์มาที่บริษัท
  (3) สิทธิในการคัดค้านการเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
  (4) สิทธิในการขอระงับการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตน
  (5) สิทธิในการขอให้บริษัทลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตน
  (6) สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล
  (7) สิทธิในการขอรับรองสำเนาถูกต้องเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของตน
  (8) สิทธิในการขอให้เปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคล
  (9) สิทธิร้องเรียนบริษัท กรณีบริษัทละเมิดความยินยอมของเจ้าของข้อมูลตามแบบฟอร์มนี้ หรือฝ่าฝืนไม่ปฎิบัติพรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และประกาศที่ออกตามกฎหมาย
 6. ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ควบคุมข้อมูลและผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
  ท่านสามารถติดต่อเราได้ที่
  1. บริษัท เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
  ติดต่อ เลขที่ 87/2 อาคารซีอาร์ซี ทาวเวอร์ ออลซีซั่นส์ เพลส ชั้น 16 ยูนิต 1602–1605 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
  เบอร์โทร   026129888             อีเมล  Info@generali.co.th
  2. บริษัท เจนเนอราลี่ ประกันภัย (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
  ติดต่อ เลขที่ 87/2 อาคารซีอาร์ซี ทาวเวอร์ ออลซีซั่นส์ เพลส ชั้น 16 ยูนิต 1601 และ 1607 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
  เบอร์โทร   026129888              อีเมล  info@generali.co.th

ข้าพเจ้าได้อ่านข้อความข้างต้นและเข้าใจโดยตลอดแล้ว