การเรียกร้องสินไหมทดแทนมรณกรรม

ช่องทางการติดต่อเรียกร้อง

ติดต่อด้วยตนเอง

ที่ สำนักงานใหญ่ บริษัท เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต(ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

วันจันทร์ – วันศุกร์  เวลา 08.30 – 17.00 น. (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

โทรศัพท์ 0 2685 3828

ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ หมายเลข 1394

ส่งทางไปรษณีย์

ส่งที่ แผนกสินไหมทดแทนประกันชีวิต ชั้น 21 บริษัท เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต(ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

87/2 ยูนิต 1602-1605  อาคารซีอาร์ซี ออลซีซั่นเพลส  ถนนวิทยุ  แขวงลุมพินี  เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330


ระยะเวลาดำเนินการ

 • บริษัทฯ ใช้เวลาการพิจารณาไม่เกิน 15 วันนับตั้งแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับเอกสารครบถ้วนและถูกต้อง
 • บริษัทฯ อาจขยายระยะเวลาในการขอเอกสารหรือตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณาแต่ไม่เกิน 90 วันนับตั้งแต่วันที่บริษัทรับเอกสารครบถ้วนและถูกต้อง

เอกสารประกอบการเรียกร้อง

 1. การแจ้งบริษัทฯ ต้องแจ้งการเสียชีวิตให้บริษัทฯ ทราบภายใน 14 วัน นับตั้งแต่วันที่เสียชีวิต
 2. เตรียมเอกสารประกอบ
 • คำร้องขอรับประโยชน์สินไหมมรณกรรมตามแบบฟอร์มของบริษัทฯ (คลิกดูแบบฟอร์ม)
 • สำเนาใบมรณบัตร และสำเนาหนังสือรับรองการตาย
 • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้เอาประกันภัย และผู้รับประโยชน์ทุกคนตามกรมธรรม์
 • สำเนาบัตรประชาชนของผู้เอาประกันภัย และผู้รับประโยชน์ทุกคนตามกรมธรรม์
 • ใบเสร็จรับเงินเบี้ยประกันชีวิต
 • ใบรายงานแพทย์ (คลิกดูแบบฟอร์ม)
 • หนังสือยินยอมให้เปิดเผยประวัติการรักษา (คลิกดูแบบฟอร์ม)

ในกรณีประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต หรือ เสียชีวิตผิดธรรมชาติให้เพิ่มเติมเอกสาร ดังนี้

 • สำเนารายงานบันทึกประจำวันข้อไปตรวจสถานที่เกิดเหตุ
 • สำเนารายงานบันทึกประจำวันข้อกลับจากตรวจสถานที่เกิดเหตุ
 • สำเนารายงานการชันสูตรพลิกศพ

คำร้องขอรับประโยชน์สินไหมมรณกรรม

ดาวน์โหลด

ใบรายงานแพทย์มรณกรรม

ดาวน์โหลด

แบบฟอร์มหนังสือยินยอมประกันชีวิต

ดาวน์โหลด