แผนกสินไหมทดแทน – ทั่วไป  

ขั้นตอนการเรียกร้องสินไหมทดแทน

ลูกค้าสามารถโทรแจ้งอุบัติเหตุที่ ศูนย์  Call Center  เบอร์โทรศัพท์ 02-2065466 (ตลอด 24 ชั่วโมง) หรือ ติดต่อบริษัท เจนเนอราลี่ ประกันภัย (ไทยแลนด์) จำกัด(มหาชน) โดยตรงที่ เบอร์ 02-6853828 (ในวัน-เวลาทำการ) ตามฝ่ายต่างๆ ดังนี้

แผนกสินไหมทดแทน – ทั่วไป ติดต่อ

นางสาววรุณพร การยสิทธิ์   โทร. 02-6853828   ต่อ 861

นางสาวชลธิชา สมิตรากิจ   โทร. 02-6853828   ต่อ 854

โทรสาร (FAX) 02 685-3831

Email : nonmotorclaim@generali.co.th


ข้อมูลเบื้องต้นที่ต้องการเมื่อเรียกร้องสินไหมทดแทน

 1. ชื่อผู้แจ้งเหตุ
 2. เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้
 3. ชื่อผู้เอาประกัน
 4. สถานที่เกิดเหตุ
 5. วันและเวลาที่เกิดเหตุ
 6. ลักษณะการเกิดเหตุ เบื้องต้น
 7. หมายเลขกรมธรรม์
 8. รายละเอียดทรัพย์สินที่เสียหาย
 9. จำนวนและมูลค่าความเสียหาย

สำหรับสินไหมประเภททรัพย์สิน

เมื่อเกิดอุบัติเหตุ กรอกเอกสาร แบบฟอร์มเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนทั่วไป

สำหรับสินไหมประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก

เมื่อเกิดอุบัติเหตุ กรอกเอกสาร แบบฟอร์มเรียกร้องค่าสินไหม ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก

เอกสารที่ต้องการในการพิจารณาดังนี้

 1. ใบแจ้งหนี้/ใบเสร็จค่าซ่อมหรือค่าเปลี่ยนทดแทน
 2. Bill of Quantity (สำหรับสินไหมงานก่อสร้าง)
 3. รายงานการตรวจสอบอุบัติเหตุของผู้เอาประกันภัย
 4. คำบอกเล่าของพยาน
 5. รายงานตำรวจ(สำหรับกรณีอาชญากรรม หรือ อุบัติภัยเช่นเพลิงไหม้)
 6. สำเนาเอกสารใบเสร็จของทรัพย์สินที่สูญหาย (กรณีของหายจากโจรกรรม)
 7. รายงานของยามอาคารที่พักอาศัยหรืออาคารสถานที่ตั้งทรัพย์สิน
 8. ซากทรัพย์ที่เสียหาย
 9. หนังสือรับรองบริษัทผู้เอาประกันภัย หรือผู้เรียกร้องหรือผู้รับประโยชน์
 10. สำเนาบัตรประชาชน/passport no. ของผู้มีอำนาจลงนามฝั่งผู้เอาประกันภัยหรือผู้เรียกร้องหรือผู้รับประโยชน์

สำหรับสินไหมประเภทประกันภัยทางทะเล

เมื่อเกิดอุบัติเหตุ กรอกเอกสาร แบบเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนการประกันภัยขนส่งสินค้าทางทะเล

เอกสารที่ต้องการในการพิจารณาดังนี้

 1. Original Policy /Certificate of Insurance
 2. Original Bill of Lading/Airway Bill
 3. Original /copy Supplier Invoice
 4. Original /copy Packing List
 5. Technical report on damaged item
 6. Original Cargo Claims Form
 7. Consignee’s claims bill
 8. Copy of claims against carriers
 9. Carrier’s reply
 10. Landing account/Exception Report/Outturn report issued by carriers, warehouse keeper. Etc.
 11. Original Wharf Survey Note
 12. Original Damage Cargo List
 13. Original receipted bill of sale
 14. Copy of notification loss to police
 15. Receipt of repair account
 16. Photograph of damaged goods
 17. Independent survey report
 18. Custom permit
 19. Carrier confirmation of non-delivery

สำหรับสินไหมประเภทความรับผิดของผู้ขนส่งสินค้า

เมื่อเกิดอุบัติเหตุ กรอกเอกสาร แบบเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนการประกันภัยความรับผิดของผู้ขนส่ง

เอกสารที่ต้องการในการพิจารณาดังนี้

 1. สำเนาจดหมายเรียกร้องค่าสินไหมที่เจ้าของสินค้า เรียกร้องมายังผู้เอาประกันภัย
 2. สำเนาสัญญาว่าจ้างขนส่งระหว่างผู้เอาประกันภัยและเจ้าของสินค้า หรือ สัญญาว่าจ้างขนส่งช่วง
 3. สำเนาใบเสร็จที่ผู้เอาประกันทำจ่ายค่าเสียหายคืนเจ้าของสินค้า (หากผู้เอาประกันดำเนินการชดใช้ค่าสินไหมให้เจ้าของสินค้าแล้ว)
 4. ขอข้อมูลผู้รับประกันภัยการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (Marine Cargo Insurance) ที่เจ้าของสินค้าได้จัดทำก่อนการขนส่ง
 5. ภาพถ่ายสินค้า หลังการเปิดตรวจสอบ
 6. รายงานการซ่อมแซมตู้คอนเทนเนอร์ (หากมีความเสียหาย)
 7. สำเนากรมธรรม์ รถยนต์ของผู้เอาประกันภัย
 8. หากมีคู่กรณี ขอข้อมูลคู่กรณีและบริษัทประกันภัยของคู่กรณี
หมายเหตุ: เอกสารทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับอุบัติภัยที่เรียกร้องให้นำส่งบริษัท และในกรณีที่อาจมีการเรียกร้องเอกสารเพิ่มเติม บริษัทจะแจ้งลูกค้าหรือ ผู้เสียหายเป็นรายๆ

ระยะเวลาการเบิกจ่ายเงิน ( Payment Procedure) ของบริษัทฯ

ลำดับ ผู้เกี่ยวข้อง ระยะเวลา หมายเหตุ
1 จ่ายคืนผู้เอาประกันภัย/คู่กรณี ภายใน 5 วันทำการ นับแต่วันได้รับ Loss acceptance ที่ลงชื่อตกลงกันไว้เรียบร้อย  
2 จ่ายคู่สัญญา/Loss adjuster ภายใน 7-10 วัน ส่งเอกสารให้การเงินไม่น้อยกว่า 4 วันทำการ
3 จ่ายผู้เอาประกันภัยในต่างประเทศ หรือ Claim handling agent ใน marine cargo claims ภายใน 10 วัน นับจากรับเอกสารครบ ส่งเอกสารให้การเงินไม่น้อยกว่า 4 วันทำการ

แบบฟอร์มเรียกร้องค่าสินไหม ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก

ดาวน์โหลด

แบบฟอร์มเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนทั่วไป

ดาวน์โหลด

แบบเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนการประกันภัยการขนส่งสินค้าทางทะเล

ดาวน์โหลด

แบบเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนกรมธรรม์ประกันความรับผิดของผู้ขนส่ง

ดาวน์โหลด