ชำระเบี้ยประกัน

1. ชำระโดยตรงกับบริษัทฯ หรือสำนักงานสาขาต่างจังหวัดหรือชำระโดยผ่านตัวแทนของบริษัทฯ
โดยนำใบแจ้งถึงกำหนดชำระเบี้ยประกันภัย (ถ้ามี) ไปแสดงทุกครั้ง ด้วยรูปแบบการชำระเงินดังนี้

1.1 ชำระด้วย เงินสด

1.2 ชำระด้วย เช็ค ดร๊าฟท์ หรือ แคชเชียร์เช็ค ในนาม “บริษัท เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)” และขีดคร่อมเข้าบัญชีเฉพาะ (Account Payee Only) ขีดฆ่า “ผู้ถือ” พร้อมระบุเลขที่กรมธรรม์ด้านหลัง

1.3 ชำระด้วยบัตรเครดิตวีซ่า หรือ บัตรเครดิตมาสเตอร์ ของทุกธนาคาร ในกรณีที่ชำระที่สำนักงานสาขาต่างจังหวัดหรือผ่านตัวแทนของบริษัทฯ โปรดกรอกรายละเอียดลงใน “หนังสือยินยอมให้ชำระเบี้ยประกันภัยจากบัตรเครดิต”

visamastercar

หมายเหตุ: ในกรณีที่ชำระผ่านสำนักงานสาขาต่างจังหวัด หรือผ่านตัวแทนของบริษัทฯ โปรดเรียกใบรับเงินชั่วคราวจากพนักงานเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานทุกครั้ง

2. ชำระผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร
โดยนำ“ใบแจ้งถึงกำหนดชำระเบี้ยประกันภัย” ไปแสดงทุกครั้ง ด้วยรูปแบบการชำระเงิน ดังนี้

2.1 ชำระด้วย เงินสด ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร ดังนี้

bank

* การชำระเบี้ยประกันภัย ถือเป็นหน้าที่ของผู้เอาประกันที่ต้องนำจำนวนเงินที่ได้ตกลงกันไว้ในสัญญา มาชำระให้กับบริษัท ตามระยะเวลาที่ได้กำหนดไว้
** การขาดส่งเบี้ยประกัน อาจมีผลทำให้กรมธรรม์ขาดผลบังคับ และผู้เอาประกันไม่ได้รับ ความคุ้มครองตามสัญญา

2.2 ชำระด้วย เช็ค ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร ดังนี้

bank-1

* การชำระเบี้ยประกันภัย ถือเป็นหน้าที่ของผู้เอาประกันที่ต้องนำจำนวนเงินที่ได้ตกลงกันไว้ในสัญญา มาชำระให้กับบริษัท ตามระยะเวลาที่ได้กำหนดไว้
** การขาดส่งเบี้ยประกัน อาจมีผลทำให้กรมธรรม์ขาดผลบังคับ และผู้เอาประกันไม่ได้รับ ความคุ้มครองตามสัญญา

3. ชำระโดยตัดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของธนาคาร
โดยผู้ให้ความยินยอมให้หักบัญชี จะต้องกรอกแบบฟอร์ม “หนังสือขอให้หักบัญชีเงินฝาก” และส่งมอบให้แก่บริษัทฯ เพื่อตรวจสอบลายเซ็น ก่อนตัดบัญชี ได้แก่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย และ ธนาคารกสิกรไทย

bank-2

หมายเหตุ สำหรับธนาคารไทยพาณิชย์ และ ธนาคารกสิกรไทย ผู้ให้ความยินยอมให้หักบัญชี สามารถทำรายการตรวจสอบลายเซ็นต์ผ่านตู้ ATM ได้โดยไม่ต้องเซ็นเอกสารหนังสือขอให้หักบัญชีเงินฝาก

4. ชำระโดยผ่านที่ทำการไปรษณีย์
โดยนำ “ใบแจ้งถึงกำหนดการชำระเบี้ยประกันภัย” ประกอบการชำระเบี้ยประกัน โดยเงินสดผ่านไปรษณีย์ทั่วประเทศที่ให้บริการระบบเปย์ แอท โพส (Pay at Post) ที่มีสัญลักษณ์นี้

paypost

* การชำระเบี้ยประกันภัย ถือเป็นหน้าที่ของผู้เอาประกันที่ต้องนำจำนวนเงินที่ได้ตกลงกันไว้ในสัญญา มาชำระให้กับบริษัท ตามระยะเวลาที่ได้กำหนดไว้
** การขาดส่งเบี้ยประกัน อาจมีผลทำให้กรมธรรม์ขาดผลบังคับ และผู้เอาประกันไม่ได้รับ ความคุ้มครองตามสัญญา

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ โทร 1394 โทรสาร 02-666-9888