เงื่อนไขในการชำระเบี้ยประกัน

ชำระด้วยเช็คส่วนบุคคล เช็คธนาคาร และ ดร๊าฟท์

มีรายละเอียดและเงื่อนไขดังนี้

 • สั่งจ่ายในนาม “บริษัท เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)” พร้อมทั้งระบุชื่อผู้เอาประกันภัย และหมายเลขใบคำขอ/กรมธรรม์ พร้อมเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ ที่ด้านหลังของ เช็ค หรือ ดร๊าฟท์
 • บริษัทฯ ไม่รับ ดร๊าฟท์ หรือ เช็ค ที่บริษัทฯ ออกให้แก่ผู้เอาประกัน/ผู้ชำระเบี้ย หรือฝ่ายขาย เพื่อกลับคืนมาชำระเบี้ยประกันภัย ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
  ในกรณีเป็นเช็คส่วนบุคคล
 • ต้องขีดคร่อม “A/C Payee Only” และ ขีดฆ่า“หรือผู้ถือ” เท่านั้น พร้อมระบุชื่อผู้เอาประกันภัย และ หมายเลขใบคำขอ/กรมธรรม์ พร้อมเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ บนด้านหลังเช็ค
 • เช็คนั้นจะต้องเป็นเช็คของผู้เอาประกันภัย หรือผู้ชำระเบี้ยประกันลงวันที่ที่รับเงินเท่านั้น (บริษัทฯ ไม่รับเช็คของ ตัวแทนฝ่ายขาย และเช็คลงวันที่ล่วงหน้า)
 • สามารถใช้ชำระเบี้ยประกันได้ทั้ง เบี้ยประกันภัยงวดแรก และงวดต่อไป

ชำระโดยหักจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (Direct Debit)

มีรายละเอียดและเงื่อนไขดังนี้

 • หักบัญชีได้เฉพาะบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ที่เปิดกับธนาคารดังต่อไปนี้

logo_bank-2

 • จำนวนเบี้ยประกันรายเดือนที่จะให้หักบัญชี ต้องมีจำนวนเงินไม่ต่ำกว่า 500 บาท
 • การชำระโดยวิธีนี้ ผู้ขอทำประกันจะต้องชำระเงินเพื่อเป็นค่าเบี้ยประกันกับบริษัทฯ จำนวน 2 เดือนล่วงหน้า จึงจะสามารถใช้บริการหักบัญชีเพื่อชำระเบี้ยประกันรายเดือน ตั้งแต่งวดที่ 3 เป็นต้นไป
 • บัญชีเงินฝากที่จะให้หักนั้น จะต้องเป็นชื่อบุคคลเดียวกับผู้เอาประกันภัย หรือบุคคลในครอบครัวที่มีนามสกุลเดียวกันหรือผู้ชำระเบี้ยประกันตามที่ระบุไว้ไนสัญญาประกันภัยเท่านั้น
 • ผู้เอาประกันไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายใดๆ

ชำระผ่านบัตรเครดิต

มีรายละเอียดและเงื่อนไขดังนี้

 • รับเฉพาะบัตรเครดิตของ Visa หรือ Master Card ของทุกธนาคาร
 • สามารถใช้ชำระเบี้ยประกันได้ทั้ง เบี้ยประกันงวดแรก และงวดต่อไป
 • สามารถชำระได้สำหรับงวด รายปี ราย 6 เดือน ราย 3 เดือน และ รายเดือน
 • บัตรเครดิตที่นำมาชำระต้องเป็นของผู้เอาประกันภัยหรือบุคคลในครอบครัวที่มีนามสกุลเดียวกันเท่านั้น

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ โทร: 02-612-9888 หรือส่งข้อความมาที่ Line: @Generali365